Choose Skin
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวด่วน


ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด จากการตรวจสอบในฐานข้อมูลพบว่ายังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
ดังตารางด้านล่างนี้ ดังนั้น ขอให้ กศน.ระดับจังหวัด ช่วยรายงานเข้ามาในระบบด้วย   ***ข้อมูลตารางนี้ Update ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560***

 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด   ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด
งบประมาณ เป้าหมาย   งบประมาณ เป้าหมาย
1 สำนักงาน กศน. กทม. 0 0   39 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 0 0
2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 0 0   40 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน 0 0
3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 0 0   41 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 0 1,941
4 สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 0 0   42 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0
5 สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0   43 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 0 0
6 สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง 0 0   44 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน 0 3,732
7 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 0 554   45 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 1,440 436
8 สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 0 949   46 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 30 691
9 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 0 0   47 สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0
10 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 7,250 615   48 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 0 0
11 สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 13,480 3,705   49 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 0 0
12 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง 0 0   50 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 0 0
13 สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 0 0   51 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 0 0
14 สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด 0 249   52 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 0 0
15 สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 2,875 2,409   53 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 0 0
16 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 0 0   54 สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 0 0
17 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก 0 0   55 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0
18 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว 0 0   56 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 11,475 2,284
19 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 0 0   57 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 0 0
20 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0   58 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0
21 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 0 0   59 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 0 0
22 สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 0 0   60 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 0 0
23 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 2,000 2,677   61 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0
24 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 0 0   62 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 0 0
25 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 0 0   63 สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0
26 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0   64 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0
27 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 0 0   65 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ 0 0
28 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0   66 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา 0 0
29 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 0 0   67 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 0 0
30 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 0 0   68 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0
31 สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 0 0   69 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง 0 0
32 สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 0 0   70 สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 0 0
33 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 0 0   71 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 0 0
34 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 0 0   72 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 2,535 850
35 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0   73 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 0 2,007
36 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 0 0   74 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 0 0
37 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 0 0   75 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 0 0
38 สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 0 0   76 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 0 0
77 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 0 0

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์


ขณะนี้ สามารถรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคจากไปรษณีย์
ได้ที่ ระดับจังหวัด ภายใต้เมนู ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
**ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บริจาคจากไปรษณียให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560**
=/\=ทางทีมงาน พัฒนาระบบ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ =/\=


ขณะนี้ ระบบการรายงาน รายบุคคล ที่สามารถพิมพ์เป็นแบบ PDF
ยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เนื่องจาก ผลการรวมยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์
ทางทีมงาน พัฒนาระบบ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ถ้าเสร็จสิ้นแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบ    ปฏิทินงาน