โครงการทั้งหมด


# รหัสโครงการ ชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย กลุ่มเป้าหมาย
1 2 การศึกษาพื้นฐาน ผู้ไม่รู้หนังสือ
2 3 การศึกษาพื้นฐาน ประถมศึกษา
3 4 การศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น
4 5 การศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 6 การศึกษาพื้นฐาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6 7 การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
7 9 การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
8 10 การศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
9 11 การศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.) การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
10 12 การศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
11 13 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
12 14 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
13 15 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
14 16 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
15 17 การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
16 18 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
17 19 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
18 20 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมการศึกษา
19 21 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง
20 22 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
21 23 การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา บริการวิชาการ
22 72 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (กศ.นอกระบบ) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
23 26 โครงการตามพระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
24 27 โครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
25 28 โครงการตามพระราชดำริ โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
26 29 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) พัฒนาหลักสูตร
27 30 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) พัฒนาสื่อ
28 31 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) พัฒนาบุคลากร
29 32 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) งานวิจัย
30 33 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) งานจัดการศึกษา ต่อเนื่อง
31 34 พัฒนาวิชาการ(สถาบันภาค,สถาบันฯสิรินธร) งานจัดการศึกษา อัธยาศัย
32 69 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (70 ชั่วโมง)
33 68 โครงการตามพระราชดำริ โครงการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
34 37 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (กศ.นอกระบบ) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
35 38 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้
36 39 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
37 40 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันปอเนาะ
38 41 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่งหมู่บ้านชายแดนใต้
39 42 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้
40 43 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการดำเนินงานฯ
41 44 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการกีฬาสัมพันธ์ชายแดนใต้
42 45 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
43 46 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชาบแดนใต้
44 71 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (กศ.นอกระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
45 70 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง)
46 49 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
47 50 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)
48 51 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรพัฒนาอาชีพ)
49 52 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน)
50 53 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต
51 54 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
52 67 โครงการตามพระราชดำริ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
53 75 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โครงการ STEM Education
54 58 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลิต และพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
55 59 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน (การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก)
56 62 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
57 61 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
58 63 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
59 66 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
60 73 โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้
61 83 การศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1
62 81 การศึกษาพื้นฐาน ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1
63 82 การศึกษาพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1
64 84 การศึกษาพื้นฐาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 1