รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
จำนวนสถานศึกษา 10 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -20 แห่ง
ส่งแล้ว 30 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 10 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 0 แห่ง เผยแพร่ 20 แห่ง