รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
จำนวนสถานศึกษา 10 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -41 แห่ง
ส่งแล้ว 51 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 4 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 1 แห่ง เผยแพร่ 46 แห่ง