รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
จำนวนสถานศึกษา 16 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -16 แห่ง
ส่งแล้ว 32 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 1 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 1 แห่ง เผยแพร่ 30 แห่ง