รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนสถานศึกษา 10 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -11 แห่ง
ส่งแล้ว 21 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 1 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 0 แห่ง เผยแพร่ 20 แห่ง