รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนสถานศึกษา 11 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -22 แห่ง
ส่งแล้ว 33 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 13 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 6 แห่ง เผยแพร่ 14 แห่ง