รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนสถานศึกษา 7 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -13 แห่ง
ส่งแล้ว 20 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 1 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 4 แห่ง เผยแพร่ 15 แห่ง