รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนสถานศึกษา 7 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -20 แห่ง
ส่งแล้ว 27 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 2 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 5 แห่ง เผยแพร่ 20 แห่ง