รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
จำนวนสถานศึกษา 8 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -32 แห่ง
ส่งแล้ว 40 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 0 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 0 แห่ง เผยแพร่ 40 แห่ง