รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
จำนวนสถานศึกษา 8 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -24 แห่ง
ส่งแล้ว 32 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 0 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 0 แห่ง เผยแพร่ 32 แห่ง