รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนสถานศึกษา 18 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -18 แห่ง
ส่งแล้ว 36 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 3 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 1 แห่ง เผยแพร่ 32 แห่ง