รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
จำนวนสถานศึกษา 13 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -13 แห่ง
ส่งแล้ว 26 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 0 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 0 แห่ง เผยแพร่ 26 แห่ง