รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
จำนวนสถานศึกษา 7 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -28 แห่ง
ส่งแล้ว 35 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 4 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 13 แห่ง เผยแพร่ 18 แห่ง