รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
จำนวนสถานศึกษา 7 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -22 แห่ง
ส่งแล้ว 29 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 3 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 7 แห่ง เผยแพร่ 19 แห่ง