รายงานการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
จำนวนสถานศึกษา 7 แห่ง ยังไม่ได้ส่ง -17 แห่ง
ส่งแล้ว 24 แห่ง รอสำนักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบ 5 แห่ง
สำนักงานจังหวัดส่งคืนแก้ไข 5 แห่ง เผยแพร่ 14 แห่ง