Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรม​ส่งเสริม​การ​อ่าน​บ้านหนังสือ​บ้านฝา​ยท่า​  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านฝายท่า   
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
จำนวน 386 แห่ง