Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 9 แห่ง

 


บ้านซับสิงโต ตำบล/แขวง : วังสมบูรณ์

บ้านแก่งสำราญ ตำบล/แขวง : วังสมบูรณ์

บ้านทรัพย์ภู ตำบล/แขวง : วังสมบูรณ์

บ้านพัฒนา ตำบล/แขวง : วังใหม่

บ้านวังใหม่ ตำบล/แขวง : วังใหม่

บ้านคลองหวาย ตำบล/แขวง : วังใหม่

บ้านคลองอึ่งดำ ตำบล/แขวง : วังทอง

บ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ตำบล/แขวง : วังทอง

บ้านคลองเจริญสุข ตำบล/แขวง : วังทอง