Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

กศน.อำเภออรัญประเทศ จำนวน 21 แห่ง

 


ชุมชนสะพานขาวพัฒนา ตำบล/แขวง : อรัญประเทศ

บ้านร้อยอรัญ ตำบล/แขวง : อรัญประเทศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ ตำบล/แขวง : เมืองไผ่

บ้านเนินสะอาด ตำบล/แขวง : เมืองไผ่

ร้านเสริมสวย ตำบล/แขวง : หันทราย

รพ.สต.ตำบลหันทราย ตำบล/แขวง : หันทราย

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : คลองน้ำใส

รพ.สต.ท่าข้าม ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

บ้านโสนน้อย ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบล/แขวง : ป่าไร่

รพ.สต.ป่าไร่ ตำบล/แขวง : ป่าไร่

ร้านกาแฟไอยรา ตำบล/แขวง : ทับพริก

บ้านไร่จีรวรรณ์ ตำบล/แขวง : ทับพริก

บ้านหนังสือ กศน.ตำบลบ้านใหม่หนองไทร (หมู ตำบล/แขวง : บ้านใหม่หนองไทร

รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร ม.1 ตำบล/แขวง : บ้านใหม่หนองไทร

ร้านเสริมสวยอาเลียง ตำบล/แขวง : ผ่านศึก

ร้านยายแมะ ตำบล/แขวง : ผ่านศึก

บ้านหนองสังขื ตำบล/แขวง : หนองสังข์

บ้านเหล่าคลองกลาง ตำบล/แขวง : หนองสังข์

บ้านหนังสือชุมชน(บ้านหนองขาม) ตำบล/แขวง : บ้านด่าน

บ้านหนังสือชุมชน(รพ.สต.) ตำบล/แขวง : บ้านด่าน