Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

กศน.อำเภอบางระจัน จำนวน 15 แห่ง

 


บ้านตลาดโพธิ์ ตำบล/แขวง : สิงห์

บ้านห้วยชุมแสง ตำบล/แขวง : สิงห์

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไผ่ใหญ่ ตำบล/แขวง : เชิงกลัด

บ้านเชิงกลัด ตำบล/แขวง : เชิงกลัด

บ้านบางวัว ตำบล/แขวง : โพชนไก่

บ้านโพธิ์หอม ตำบล/แขวง : โพชนไก่

บ้านเชิงกลัด ตำบล/แขวง : แม่ลา

บ้านห้วยสามัคคี ตำบล/แขวง : แม่ลา

บ้านหนองโขลง ตำบล/แขวง : บ้านจ่า

บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ ตำบล/แขวง : บ้านจ่า

บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบล/แขวง : พักทัน

บ้านหนองจิก ตำบล/แขวง : พักทัน

บ้านทุ่งว้า ตำบล/แขวง : สระแจง

บ้านดอนเจดีย์ ตำบล/แขวง : สระแจง

บ้านสามัคคีธรรม ตำบล/แขวง : สระแจง