Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 15 แห่ง

 


บ้านโพธิ์ข้าวผอก ตำบล/แขวง : บางมัญ

บ้านหางบางบ้านไร่ ตำบล/แขวง : โพกรวม

บ้านโพกรวม ตำบล/แขวง : โพกรวม

บ้านบางเลา ตำบล/แขวง : โพกรวม

เกาะวิวัฒน์ ตำบล/แขวง : ม่วงหมู่

บ้านบางกระเจ็ด ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านวัดสามเกลียว ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านสามเกลียว ตำบล/แขวง : หัวไผ่

73/3 หมู่ 8 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ตำบล/แขวง : ต้นโพธิ์

บ้านแม่ลา ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านบางกระบือเหนือ ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านดอนกระต่าย ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านหนังชุมชนศาลหลักเมือง ตำบล/แขวง : บางพุทรา

บ้านหนังสือชุมชนวัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ตำบล/แขวง : บางพุทรา

บ้านหนังสือชุมชนวัดตึกราชา ตำบล/แขวง : บางพุทรา