Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

จำนวน 19,374 แห่ง

 


บ้านแจนแลน หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง : แจนแลน

บ้านแจนแลน หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง : แจนแลน

บ้านต้นม่วง ตำบล/แขวง : ร่อนพิบูลย์

บ้านโนนสว่าง ตำบล/แขวง : สำโรง

บ้านลาดปัง ตำบล/แขวง : เกยไชย

บ้านชะวึก ตำบล/แขวง : นาตาขวัญ

ชุมขนอิทรนุรักษ์ ตำบล/แขวง : ช้างคลาน

บ้านสีพยากลาง ตำบล/แขวง : สีพยา

บ้านเมี่ยง ตำบล/แขวง : หนองผือ

บ้านศรีเชียงใหม่(ชุมชนตลาดสด) ตำบล/แขวง : พานพร้าว

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

บ้านเปียงกอก ตำบล/แขวง : โป่งน้ำร้อน

บ้านเก้ารัง ตำบล/แขวง : บางระกำ

บ้านเก้ารัง ตำบล/แขวง : บางระกำ

บ้านหนองไฮ ตำบล/แขวง : พระยาทด

บ้านเขาสัก ตำบล/แขวง : ตะกุดไร

บ้านเขาสัก ตำบล/แขวง : ตะกุดไร

บ้านเขาสัก ตำบล/แขวง : ตะกุดไร

บ้านเขาสัก ตำบล/แขวง : ตะกุดไร

บ้านเขาสัก ตำบล/แขวง : ตะกุดไร

บ้านบาตะตีงี ตำบล/แขวง : กอตอตือร๊ะ

บ้านน้ำไคร้ ม.1 ตำบล/แขวง : น้ำไคร้

บ้านรอตันบาตู ตำบล/แขวง : กะลุวอ

นายกอบศักดิ์ กงศูนย์ ตำบล/แขวง : บึงปลาทู

บ้านคลองคต ตำบล/แขวง : เจริญผล

จาแบปะ ตำบล/แขวง : ระแว้ง

กาแย ตำบล/แขวง : ดุซงญอ

กาแย ตำบล/แขวง : ดุซงญอ

บ้านตะกุดจั่น ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

กาแย ตำบล/แขวง : ดุซงญอ

กาแย ตำบล/แขวง : ดุซงญอ

โนนม่วง ตำบล/แขวง : คำเตย

โนนม่วง ตำบล/แขวง : คำเตย

โนนม่วง ตำบล/แขวง : คำเตย

โนนม่วง ตำบล/แขวง : คำเตย

บ้านหนังสือโผลง ตำบล/แขวง : โต๊ะเด็ง

บ้านหนังสือโผลง ตำบล/แขวง : โต๊ะเด็ง

บ้านปะลุรู ตำบล/แขวง : ปะลุรู

บ้านปะลุรู ตำบล/แขวง : ปะลุรู

บ้านโพนเพ็ก หมู่1 ตำบล/แขวง : โพนเพ็ก

บ้านโพนเพ็ก หมู่1 ตำบล/แขวง : โพนเพ็ก

โคกโก ตำบล/แขวง : ลำภู

โคกโก ตำบล/แขวง : ลำภู

บ้านหนังสือชุมชนโปฮงยามู ตำบล/แขวง : สุไหงโก-ลก

วังทอง ตำบล/แขวง : เหมืองง่า

บ้านอบต.เฉลิม ตำบล/แขวง : นครสวรรค์ออก

บ้านอบต.เฉลิม ตำบล/แขวง : นครสวรรค์ออก

บ้านอบต.เฉลิม ตำบล/แขวง : นครสวรรค์ออก

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : นาเรียง

บ้านทุ่งพัฒนา ตำบล/แขวง : เวียงห้าว

บ้านทุ่งพัฒนา ตำบล/แขวง : เวียงห้าว

บ้านทุ่งพัฒนา ตำบล/แขวง : เวียงห้าว

บ้านพระยาทด ตำบล/แขวง : พระยาทด

เมืองเก่า ตำบล/แขวง : เมืองเก่า

บึงโง้ว ตำบล/แขวง : เมืองเก่า

บ้านท่าประชุม ตำบล/แขวง : ศรีมหาโพธิ

บ้านท่าประชุม ตำบล/แขวง : ศรีมหาโพธิ

กุดตาเสก ตำบล/แขวง : สัมพันธ์

กุดตาเสก ตำบล/แขวง : สัมพันธ์

กุดตาเสก ตำบล/แขวง : สัมพันธ์

บ้านหนองไฮ ตำบล/แขวง : พระยาทด

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนพุด ตำบล/แขวง : ดอนพุด

บ้านพะเยาว์ หมู่1 ตำบลศาลารีไทย ตำบล/แขวง : ศาลารีไทย

บ้านพะเยาว์ หมู่1 ตำบลศาลารีไทย ตำบล/แขวง : ศาลารีไทย

บ้านพะเยาว์ หมู่1 ตำบลศาลารีไทย ตำบล/แขวง : ศาลารีไทย

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่3 บ้านหลวง ตำบล/แขวง : บ้านหลวง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านเกาะมวง ตำบล/แขวง : ทุ่งตำเสา

โคกขี้เหล็ก ตำบล/แขวง : ฉลุง

บ้านหนังสือชุมชน ร้านอาหารป้าชู ตำบล/แขวง : วังดาล

บ้านลำสมพุง ตำบล/แขวง : ลำสมพุง

บ้านหมาก ตำบล/แขวง : มวกเหล็ก

บ้านหมาก ตำบล/แขวง : มวกเหล็ก

อ่างหินเหนือ ตำบล/แขวง : ธงชัยเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนขวาง ตำบล/แขวง : งิ้ว

ครัวป้าพิศอาหารตามสั่ง ตำบล/แขวง : บ้านปึก

บ้านปางส้าน ตำบล/แขวง : ดงดำ

บ้านแม่ลาน ตำบล/แขวง : แม่ลาน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหลวง ตำบล/แขวง : โหล่งขอด

บ้านโคกว้า ตำบล/แขวง : หนองหม้อ

บ้านหนองละมั่ง ตำบล/แขวง : หนองหม้อ

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหงาว ตำบล/แขวง : หงาว

บ้านศรีสงคราม ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

บ้านศรีสงคราม ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

บ้านห้วยทรายคำ ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

ดงน้อย ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

ดงน้อย ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

ฟากเลย ตำบล/แขวง : ศรีสงคราม

บ้านท่าเสาตะวันออก ตำบล/แขวง : เพชรละคร

บ้านท่าเสาตะวันออก ตำบล/แขวง : เพชรละคร

บ้านแม่ป้อก ตำบล/แขวง : ศรีวิชัย

บ้านหนังสือชุมชนรุ่งเรือง ตำบล/แขวง : ราษฎร์บูรณะ

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : สันทรายงาม

บ้านหนองแวง ตำบล/แขวง : โอโล

บ้านหนองแวง ตำบล/แขวง : โอโล

บ้านเวียงเหนือ ตำบล/แขวง : เวียงเหนือ

บ้านเมือกื้ด ตำบล/แขวง : กื้ดช้าง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลกื้ดช้าง ตำบล/แขวง : กื้ดช้าง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลกื้ดช้าง ตำบล/แขวง : กื้ดช้าง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลกื้ดช้าง ตำบล/แขวง : กื้ดช้าง

บ้านป่างิ้ว ตำบล/แขวง : ทาเหนือ

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบล/แขวง : เหล่าใหญ่

บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตำบล/แขวง : เหล่าใหญ่

บ้านสันป่าป๋วย ตำบล/แขวง : บ้านนา

บ้านศรีเชียงใหม่(ชุมชนตลาดสด) ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

บ้านดอนก่อ หมู่ 3 ตำบล/แขวง : หนองปลาปาก

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

ชุมชนวัดช้างเผือก ตำบล/แขวง : พานพร้าว

บ้านบุ่งน้ำเต้า ตำบล/แขวง : บุ่งน้ำเต้า

บ้านธงชัย ตำบล/แขวง : ด่านแม่ละเมา

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : แม่ตาว

บ้านหนังสือชุมชนบ้านยอยไฮ ตำบล/แขวง : เกาะหวาย

บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล/แขวง : ชีบน

บ้านหนังสือชุมชนฟ้าห่วนม.1 ตำบล/แขวง : ฟ้าห่วน

บ้านหนังสือชุมชนฟ้าห่วนม.1 ตำบล/แขวง : ฟ้าห่วน

บ้านหนังสือชุมชนฟ้าห่วนม.1 ตำบล/แขวง : ฟ้าห่วน

บ้านหนังสือชุมชนฟ้าห่วนม.1 ตำบล/แขวง : ฟ้าห่วน

บ้านโนนสงเปลือย ตำบล/แขวง : โนนสะอาด

บ้านหนองแดงน้อย ตำบล/แขวง : โคกมั่งงอย

บ้านหนองแดงน้อย ตำบล/แขวง : โคกมั่งงอย

บ้านท่าข่อย ตำบล/แขวง : บ้านใหญ่

บ้านท่าข่อย ตำบล/แขวง : บ้านใหญ่

บ้านท่าข่อย ตำบล/แขวง : บ้านใหญ่

บ้านท่าข่อย ตำบล/แขวง : บ้านใหญ่

บ้านวัดอารีราษฎร์ ตำบล/แขวง : ศีรษะกระบือ

บ้านพิชัยสวรรค์ ตำบล/แขวง : อุทัยใหม่

บ้านพิชัยสวรรค์ ตำบล/แขวง : อุทัยใหม่

บ้านโคกโก่งหมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง :

บ้านหนังสือชุมชนตำบลบัวใหญ่ ตำบล/แขวง : บัวใหญ่

บ้านหนองกุ้งเหนือ ตำบล/แขวง : กุดบง

จุมจัง ตำบล/แขวง : จุมจัง

จุมจัง ตำบล/แขวง : จุมจัง

จุมจัง ตำบล/แขวง : จุมจัง

จุมจัง ตำบล/แขวง : จุมจัง

บ้านท่าม่วง ตำบล/แขวง : ท่าม่วง

ร้ายก๋วยเตี๋ยว ตำบล/แขวง : เชียงเงิน

บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : แจนแลน

บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : แจนแลน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านพรุ 2 ตำบล/แขวง : ควนกาหลง

บ้านเทพราช ตำบล/แขวง : เทพราช

บ้านหัวโกรก ตำบล/แขวง : พญาเย็น

บ้านหัวโกรก ตำบล/แขวง : พญาเย็น

บ้านแจนแลน หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง : แจนแลน

บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง : หนองแวง

ดอนโพธิฺ์์ ตำบล/แขวง : เหล่าบัวบาน

ดอนโพธิฺ์์ ตำบล/แขวง : เหล่าบัวบาน

บ้านเวียง ตำบล/แขวง : บ้านเวียง

บ้านเวียง ตำบล/แขวง : บ้านเวียง

บ้านหนองกลาย ตำบล/แขวง : ป่าเซ่า

บ้านหิมโงม ตำบล/แขวง : สร้างนกทา

บ้านบงเหนือ หมู่ที่1 ตำบล/แขวง : บงเหนือ

ร้านมีสุขคาเฟ่ ตำบล/แขวง : บางกรูด

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 5 ตำบล/แขวง : เกาะไร่

บ้านบงเหนือ หมู่ที่1 ตำบล/แขวง : บงเหนือ

บ้านบงเหนือ หมู่ที่1 ตำบล/แขวง : บงเหนือ

บ้านเหล่า ตำบล/แขวง : เเม่ป้าก

บ้านผู้ช่วย นายเรียน สุติราช ตำบล/แขวง : แม่ยางตาล

บ้านผู้ช่วย นายเรียน สุติราช ตำบล/แขวง : แม่ยางตาล

บ้านปากทางทุ่งศรี ตำบล/แขวง : ทุ่งศรี

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหงาว ตำบล/แขวง : หงาว

บ้านสันถนนเหนือ ตำบล/แขวง : ศรีเมืองชุม

บ้านร้องกวาง ตำบล/แขวง : ร้องกวาง

บ้านทะเลปัง ตำบล/แขวง : หัวไทร

บ้านบางพูด ตำบล/แขวง : ท่าซอม

บ้านบางพูด ตำบล/แขวง : ท่าซอม

บ้านหนังสือชุมชนตำบลควนชะลิก ตำบล/แขวง : ควนชะลิก

บ้านร่องแก้ว ตำบล/แขวง : เกาะหลัก

บ้านร่องแก้ว ตำบล/แขวง : เกาะหลัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ ตำบล/แขวง : ป่ากอ

บ้านหนองมะคัง ตำบล/แขวง : ท้อแท้

บ้านหนองมะคัง ตำบล/แขวง : ท้อแท้

@ท่าล้อ ฟรุ้งฟริ้ง ตำบล/แขวง : หัวฝาย

บ้านหัวตะพาน ตำบล/แขวง : หัวตะพาน

บ้านหัวตะพาน ตำบล/แขวง : หัวตะพาน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไผ่ดำฯ ตำบล/แขวง : ไผ่ดำพัฒนา

บ้านคอกวัวใหญ่ ตำบล/แขวง : ศาลเจ้าโรงทอง

บ้านคลองน้ำเชี่ยว ตำบล/แขวง : ศาลเจ้าโรงทอง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองไฮ ตำบล/แขวง : หนองไฮ

บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบล/แขวง : ห้วยไผ่

คลองสัมปทวน ตำบล/แขวง : สัมปทวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านสันโค้ง ตำบล/แขวง : ป่าตึง

บ้านป่า ตำบล/แขวง : ตรีณรงค์

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

บ้านปากรางโพรงเข้ ตำบล/แขวง : โคกพระเจดีย์

บ้านหัวสะพาน ตำบล/แขวง : บ้านยาง

บ้านหัวสะพาน ตำบล/แขวง : บ้านยาง

บ้านเสริมสุข ตำบล/แขวง : บ้านผือ

บ้านโสกห้าง ตำบล/แขวง : นาหว้า

บ้านห้วยหวาย ตำบล/แขวง : ท่าบุญมี

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

บ้านโฮ้ง ตำบล/แขวง : ท่าก๊อ

บ้านโฮ้ง ตำบล/แขวง : ท่าก๊อ

บ้านหนังสือชุมชนตำบลดอนตูม ตำบล/แขวง : ดอนตูม

บ้านวังยาว ตำบล/แขวง : วังยาว

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

เจริญชัย ตำบล/แขวง : รัตนวาปี

บ้านห้วยสาริกา หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบล/แขวง : หนองหญ้าปล้อง

บ้านโคกขมิ้น ตำบล/แขวง : โคกขมิ้น

บ้านบุ่งตาข่าย ตำบล/แขวง : ปากปวน

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านทุ่งชมพู ตำบล/แขวง : ทุ่งชมพู

บ้านเมืองกาย ตำบล/แขวง : วัดเกต

ต้อนน้อย ตำบล/แขวง : บ้านต้อน

บ้านกุดเหม่ง ตำบล/แขวง : ชีลอง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไทรงามหมู่ที่12 ตำบล/แขวง : นาเสียว

บ้านกุดเหม่ง ตำบล/แขวง : ชีลอง

บ้านกุดเหม่ง ตำบล/แขวง : ชีลอง

บ้านแม่แวน ตำบล/แขวง : บ่อสลี

บ้านโนนงาม ตำบล/แขวง : ห้วยส้ม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหวายช่อ ตำบล/แขวง : กรุงชิง

ครัวคุุณใหญ่ ตำบล/แขวง : ป่าสัก

ครัวคุุณใหญ่ ตำบล/แขวง : ป่าสัก

บ้านโป่ง ตำบล/แขวง : โป่ง

บ้านหนังสือชุมชนบ้า่นเครือคู้ ตำบล/แขวง : ปากหมัน

บ้านหนังสือชุมชนบ้า่นเครือคู้ ตำบล/แขวง : ปากหมัน

บ้านหนังสือ-ก๋วยเตี๋ยว ม.5 ตำบล/แขวง : เวียง

บ้านหนังสือ-ก๋วยเตี๋ยว ม.5 ตำบล/แขวง : เวียง

บ้านหนองขอนเหนือ ตำบล/แขวง : หินเหล็กไฟ

ที่ทำการกำนันบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : ย่านซื่อ

ที่ทำการกำนันบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : ย่านซื่อ

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านหนองปลายทาง ตำบล/แขวง : ไร่เก่า

บ้านศรีบุญเรือง ตำบล/แขวง : ป่าไผ่

บ้านหนองน้ำดำ ตำบล/แขวง : ห้วยแม่เพรียง

บ้านทุ่งฆ้อ ตำบล/แขวง : นาหม่อม

บ้านทุ่งฆ้อ ตำบล/แขวง : นาหม่อม

นางรัตติยา เขินแก้ว ตำบล/แขวง : ดู่ใต้

นางรัตติยา เขินแก้ว ตำบล/แขวง : ดู่ใต้

บ้านหนองโสน ตำบล/แขวง : เวียงสระ

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บ้านกะฮาด ตำบล/แขวง : กะฮาด

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านบุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านบุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านบุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านบุ่งหวาย ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านรังงาม ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

บ้านโกรกตาแป้น ตำบล/แขวง : รังงาม

รพ.สต.ป่าไร่ ตำบล/แขวง : ป่าไร่

บ้านแปลง8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ ตำบล/แขวง : ท่าเดื่อ

[บ้านเชิงกลัด ตำบล/แขวง : เชิงกลัด

บ้านห้วยเหียม ตำบล/แขวง : หาดคัมภีร์

บ้านหนังสือชุมชนเจดีย์งามพัฒนา ตำบล/แขวง : บ่อตรุ

บ้านโพนทอง หมู่ 3 ตำบล/แขวง : เชียงกลม

จันทึง ตำบล/แขวง : หินแก้ว

จันทึง ตำบล/แขวง : หินแก้ว

จันทึง ตำบล/แขวง : หินแก้ว

จันทึง ตำบล/แขวง : หินแก้ว

ร้าน BonBons House ตำบล/แขวง : ไม้ดัด

ดอนสมอ ตำบล/แขวง : ขุนกระทิง

บ้านเกาะยาว ตำบล/แขวง : ควนธานี

บ้านนาใน ตำบล/แขวง : ควนธานี

บ้านหนองสองห้อง ตำบล/แขวง : บางหัก

บ้านอ้อ ตำบล/แขวง : หนองบัวทอง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไสเหนือ ตำบล/แขวง : นาหลวงเสน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไสเหนือ ตำบล/แขวง : นาหลวงเสน

มูลนิธิธรรมจาริก ตำบล/แขวง : ชะแล

บ้านสระพัง ตำบล/แขวง : เสาธง

บ้านต้นม่วง ตำบล/แขวง : ร่อนพิบูลย์

บ้านห้วยโหยง ตำบล/แขวง : หินตก

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองตาม ตำบล/แขวง : นาบอน

บ้านหนังสือชุมชน บ้านหัวนา ม.2 ต.ที่วัง ตำบล/แขวง : ที่วัง

บ้านเขาชวลา ตำบล/แขวง : คันธุลี

บ้านตลาดล่าง ตำบล/แขวง : นาบอน

บ้านท่าเรือ ปากนคร ตำบล/แขวง : ปากนคร

หมู่บ้านไพฑูรย์ ตำบล/แขวง : บางเดือ

ชุมชนบ้านตีนนา ตำบล/แขวง : เขามีเกียรติ

บ้านหยอด ตำบล/แขวง : เหล่ากวาง

บ้านหยอด ตำบล/แขวง : เหล่ากวาง

บ้านทุ่งพลี ตำบล/แขวง : ฉวาง

ร้านกาแฟลุงโจ๊กป้าแอน ตำบล/แขวง : ยางเนิ้ง

8:00 น. - 17:00 น. ตำบล/แขวง : แจ่มหลวง

บ้านห้วยป่าซาง ตำบล/แขวง : แม่สาว

บ้านห้วยป่าซาง ตำบล/แขวง : แม่สาว

บ้านห้วยป่าซาง ตำบล/แขวง : แม่สาว

บ้านชะวึก ตำบล/แขวง : นาตาขวัญ

บ้านศรีสร้อยทรายมูล ตำบล/แขวง : วัดเกต

บ้านคลองหวาย ตำบล/แขวง : วังใหม่

บ้านคลองหวาย ตำบล/แขวง : วังใหม่

กศน.ตำบลบางเดื่อ ตำบล/แขวง : บางเดื่อ

บ้านตำมะลังใต้ ตำบล/แขวง : ตำมะลัง

บ้านตำมะลังใต้ ตำบล/แขวง : ตำมะลัง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู่แดง ห ตำบล/แขวง : หนองแฝก

รพ.สต.น้ำคอก ตำบล/แขวง : น้ำคอก

บ้านไร่ศรีอุบล ตำบล/แขวง : หนองหิน

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : ห้างสูง

บ้านอู่ตะเภา ตำบล/แขวง : หนองไม้แดง

บ้านท่าระบาด ตำบล/แขวง : แพรกศรีราชา

บ้านใหญ่ ตำบล/แขวง : โพงาม

บ้านใหญ่ ตำบล/แขวง : โพงาม

บ้านหนอง ตำบล/แขวง : ดงคอน

ชุมชนท่าวัง ตำบล/แขวง : พระบรมมหาราชวัง

บ้านหนังสือวังบูรพาภิรมย์ ตำบล/แขวง : วังบูรพาภิรมย์

แขวงวัดราชบพิธ ตำบล/แขวง : วัดราชบพิธ

ชุมชนวังกรมพระสมมุติ ตำบล/แขวง : สำราญราษฎร์

สถานีกาชาดที่ 2 ตำบล/แขวง : ศาลเจ้าพ่อเสือ

แขวงเสาชิงช้า ตำบล/แขวง : เสาชิงช้า

มัสยิดบ้านตึกดิน ตำบล/แขวง : บวรนิเวศ

บ้านหนังสือตลาดยอด ตำบล/แขวง : ตลาดยอด

บ้านหนังสือชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ตำบล/แขวง : ชนะสงคราม

ชุมชนวัดใหม่อมตรส ตำบล/แขวง : บ้านพานถม

บ้านหนังสือชุมชนวัดอินทรวิหาร ตำบล/แขวง : บางขุนพรหม

บ้านหนังสือชุมชนวัดสังเวช ตำบล/แขวง : วัดสามพระยา

ท่าน้ำการอ่าน ตำบล/แขวง : วชิรพยาบาล

สุคันบ้านหนังสือ ตำบล/แขวง : สวนจิตรดา

วัดญวณคลองลำปัก ตำบล/แขวง : มหานาค

ตองต้นโพธิ์ ตำบล/แขวง : ถนนนครไชยศรี

ซอยโศซดาพาอ่าน ตำบล/แขวง : ดุสิต

แผ่นดินทองอินดารุลมีนา ตำบล/แขวง : กระทุ่มราย

หมู่ 5 กระทุ่มราย ตำบล/แขวง : กระทุ่มราย

ชุมชนมิตรไมตรีสัมพันธ์ ตำบล/แขวง : หนองจอก

ชุมชนแผ่นดินทองนูรุดดีน ตำบล/แขวง : หนองจอก

บ้านหนังสือสู้แค่หมด ตำบล/แขวง : คลองสิบ

ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา ตำบล/แขวง : คลองสิบสอง

ชุมชนก้าวไกลพัฒนา ตำบล/แขวง : คลองสิบสอง

ชุมชนดารุสลาม (บาหยัน) ตำบล/แขวง : โคกแฝด

ชุมชนทรัพย์เจริญ ตำบล/แขวง : โคกแฝด

ชุมชนแผ่นดินทองวัดสามง่าม ตำบล/แขวง : คู้ฝั่งเหนือ

ชุมชนกิตติชัยวิลล่า 3 ตำบล/แขวง : คู้ฝั่งเหนือ

เคหะชุมชนฉลองกรุง ตำบล/แขวง : ลำผักชี

ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง ตำบล/แขวง : ลำผักชี

แผ่นดินทองดารุ้ลอะมาน ตำบล/แขวง : ต้อยติ่ง

หมู่ 5 ลำต้อยติ่ง ตำบล/แขวง : ลำต้อยติ่ง

ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ กศน.แขวงมหาพฤฒารา ตำบล/แขวง : มหาพฤฒาราม

ห้องสมุดชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 ตำบล/แขวง : สีลม

บ้านหนังสือชุมชน กศน.แขวงสุริยวงศ์ ตำบล/แขวง : มหาพฤฒาราม

บ้านหนังสือชุมชนวัดม่วงแค ตำบล/แขวง : บางรัก

บ้านหนังสือชุมชนตลาดสดเพชรพลอย ตำบล/แขวง : สี่พระยา

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง3 ตำบล/แขวง : อนุสาวรีย์

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่าง ตำบล/แขวง : อนุสาวรีย์

บ้านหนังสือชุมชนศิริชัย ตำบล/แขวง : ท่าแร้ง

ไขศรีปราโมชพัฒนา ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนสุขสันต์26 ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชน 101 บึงทองหลาง ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนวัดกลาง ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนหมู่บ้านศูนย์เยาวชนคลองจั่น ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนหมู่บ้านรัชธานี ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการร่วมกันสร้าง ตำบล/แขวง : คลองจั่น

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนมัจฉา ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนวังใหญ่ ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนวังโสม ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนสามัคคีพัฒนา (ห้องสมุดตู้คอนเทรนเนอ ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนหมู่บ้านอยู่สบาย (แหงที่ 2) ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดกิตตินิเวศน์ ตำบล/แขวง : หัวหมาก

ชุมชนแฟลตการรถไฟ ตำบล/แขวง : รองเมือง

ชุมชนชาวชูชีพ ตำบล/แขวง : รองเมือง

ชุมชนริมคลองนางหงส์ ตำบล/แขวง : รองเมือง

ชุมชนจรัสเมือง ตำบล/แขวง : รองเมือง

บ้านหนังสือชุมชนหอพักจุฬานิวาส ตำบล/แขวง : วังใหม่

บ้านหนังสือชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน ตำบล/แขวง : วังใหม่

ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ตำบล/แขวง : ปทุมวัน

ซอยพระเจน ตำบล/แขวง : ลุมพินี

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ตำบล/แขวง : ลุมพินี

ชุมชนตรอกมะขาม ตำบล/แขวง : ป้อมปราบ

แขวงเทพศิรินทร์ ตำบล/แขวง : วัดเทพศิรินทร์

ชุมชนมัสยิดมหานาค ตำบล/แขวง : คลองมหานาค

มัสยิดมหานาค ตำบล/แขวง : คลองมหานาค

ชุมชนวัดสระเกศ ตำบล/แขวง : บ้านบาตร

ชุมชนวัดโสมนัส ตำบล/แขวง : วัดโสมนัส

บ้านหนังสือชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ตำบล/แขวง : วัดโสมนัส

ชุมชนวัดโสมนัส ตำบล/แขวง : วัดโสมนัส

บ้านหนังสือชุมชนสุนทรธรรม ตำบล/แขวง : บางจาก

บ้านหนังสือชุมชนเคหะบางชัน ตำบล/แขวง : มีนบุรี

บ้านหนังสือชุมชนเทอดศาสนา ตำบล/แขวง : ลาดกระบัง

ศรช.วัดบำรุงรื่น ตำบล/แขวง : คลองสามประเวศ

ชุมชนคาลเท็กซ์ ตำบล/แขวง : ช่องนนทรี

วัดทองบน ตำบล/แขวง : บางโพงพาง

บ้านหนังสือชุมชนกุศลสามัคคี ตำบล/แขวง : สัมพันธวงศ์

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง : สามเสนใน

ชุนชนมะกอกกลางสวน ตำบล/แขวง : สามเสนใน

บ้านหนังสือชุมชนตากสินสัมพันธ์ ตำบล/แขวง : บางยี่เรือ

บ้านหนังสือชุมชนแขวงวัดท่าพระ ตำบล/แขวง : แขวงวัดท่าพระ

ชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนา ตำบล/แขวง : บางกะปิ

ช่างนาค-สะพานยาว ตำบล/แขวง : สมเด็จเจ้าพระยา

บ้านหนังสือชุมชนซอยจำเริญ ตำบล/แขวง : บางลำภูล่าง

ห้องสมุดชุมชนวัดทองบางระมาด ตำบล/แขวง : ฉิมพลี

บ้านหนังสือชุมชนวัดเพลงกลางสวน ตำบล/แขวง : บางพรม

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตำบล/แขวง : ศิริราช

บ้านหนงสือชุมชนวัดใหม่ยายมอญ ตำบล/แขวง : บ้านช่างหล่อ

วัดรวกสุทธาราม ตำบล/แขวง : บางขุนศรี

ชุมชนวัดไชยทิศ ตำบล/แขวง : บางขุนศรี

วัดบางเสาธง ตำบล/แขวง : บางขุนศรี

บ้านหนังสือชุมชนจรัญสนิทวงศ์ 41 ตำบล/แขวง : อรุณอมรินทร์

บ้านหนังสือชุมชนวัดหัวกระบือ ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

กศน.แขวงแสมดำ ตำบล/แขวง : แสมดำ

กศน.แขวงแสมดำ ตำบล/แขวง : แสมดำ

ชุมชนหลังวัดรางบัว ตำบล/แขวง : บางหว้า

ชุมชนวัดจันทร์เขต1หมู่3 ตำบล/แขวง : บางด้วน

บ้านหนังสือชุมชนชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ตำบล/แขวง : บางจาก

แขวงบางแวก ตำบล/แขวง : บางแวก

ชุมชนพูนบำเพ็ญ ตำบล/แขวง : คลองขวาง

แขวงปากคลองภาษีเจริญ ตำบล/แขวง : ปากคลองภาษีเจริญ

ชุมชนวิจิตรสามัคคี ตำบล/แขวง : คูหาสวรรค์

วัดหลักสาม ตำบล/แขวง : หนองแขม

บ้านหนังสือชุมชนรุ่งเรือง ตำบล/แขวง : ราษฎร์บูรณะ

มิตรบำรุงรักการอ่าน ตำบล/แขวง : บางปะกอก

บ้านหนังสือชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์ ตำบล/แขวง : บางปะกอก

ชุมชนพัฒนา79 ตำบล/แขวง : บางพลัด

บ้านหนังสือชุมชนวัดฉัตรแก้ว ตำบล/แขวง : บางอ้อ

ศูนย์สุขภาพ บ้านญวน วัดรวกบางบำหรุ ตำบล/แขวง : บางบำหรุ

บ้านหนังสือชุนชนวัดเปาโรหิตย์ ตำบล/แขวง : บางยี่ขัน

ชุมชนแสนสุข ตำบล/แขวง : ดินแดง

ชุมชนแฟลต14 ตำบล/แขวง : ดินแดง

บ้านหนังสือชุมชนสุวรรณนิเวศน์ ตำบล/แขวง : คลองกุ่ม

กศน.เขตบึงกุ่ม ตำบล/แขวง : แขวงนวมินทร์

บ้านหนังสือชุมชนเสนา88 ตำบล/แขวง : นวลจันทร์

ชุมชนราชทรัพย์ ตำบล/แขวง : บางซื่อ

บ้านหนังสือชุมชนซอยสวนรื่น ตำบล/แขวง : วงศ์สว่าง

บ้านหนังสือไสวตาแตง ตำบล/แขวง : เสนานิคม

หอเกียรติภูมิรถไฟ ตำบล/แขวง : จอมพล

ชุมชนสวนหลวง1 ตำบล/แขวง : บางคอแหลม

ที่ทำการแขวงบางคอแหลม ตำบล/แขวง : บางคอแหลม

ชุมนวัดอินทร์บรรจง ตำบล/แขวง : บางคอแหลม

ชุมชนโรงแก้ว ตำบล/แขวง : บางโคล่

ชุมชนวัดไผ่เงิน ตำบล/แขวง : บางโคล่

ชุมชนอยู่ดี ตำบล/แขวง : บางโคล่

มิตรภาพซอย 6 ตำบล/แขวง : หนองบอน

เฟื้องฟ้าพัฒนา ตำบล/แขวง : หนองบอน

เปรมฤทัย 20 ตำบล/แขวง : หนองบอน

หมู่บ้านร่มเย็นพัฒนา ตำบล/แขวง : หนองบอน

คลองปักหลักพัฒนา ตำบล/แขวง : แขวงดอกไม้

บ้านหนังสือชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา ตำบล/แขวง : แขวงดอกไม้

บ้านหนังสือชุมชนเกาะกลาง ตำบล/แขวง : พระโขนง

บ้านหนังสือชุมชนเกาะกลาง ตำบล/แขวง : พระโขนง

บ้านหนังสือชุมชนเกาะกลาง ตำบล/แขวง : พระโขนง

บ้านหนังสือชุมชนเกาะกลาง ตำบล/แขวง : พระโขนง

บ้านหนังสือชุมชน กศน.แขวงคลองเตย ตำบล/แขวง : คลองเตย

ตู้คอนเทรนเนอร์ ดารุ้ลอามีน ตำบล/แขวง : สวนหลวง

ดาริสสลาม ตำบล/แขวง : สวนหลวง

เจริญพัฒนาถาวร ตำบล/แขวง : สวนหลวง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บางขุนเทียน

บ้านหนังสือชุมชนริมคลองบางค้อ ตำบล/แขวง : บางค้อ

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บางมด

บ้านหนังสือชุมชนอุดมสิน2 ตำบล/แขวง : จอมทอง

หมู่บ้านอยู่เจริญวิภาวดี ตำบล/แขวง : สนามบิน

ชุมชนบ้านครัวเหนือ ตำบล/แขวง : ถนนเพชรบุรี

ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ตำบล/แขวง : มักกะสัน

ชุมชนนิคมมักกะสัน ตำบล/แขวง : มักกะสัน

ชุมชนริมทางรถไฟ หลังโรงพยาบาลเดชา ตำบล/แขวง : ถนนพญาไท

ชุมชนหมู่บ้านโรงน้ำแข็ง ตำบล/แขวง : ลาดพร้าว

ชุมชนสังสิทธิ์ ตำบล/แขวง : ลาดพร้าว

ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ ตำบล/แขวง : ลาดพร้าว

ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 ตำบล/แขวง : ลาดพร้าว

ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 2 ตำบล/แขวง : จรเข้บัว

ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 ตำบล/แขวง : จรเข้บัว

บ้านหนังสือชุมชนรื่นฤดี ตำบล/แขวง : คลองเตยเหนือ

ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ตำบล/แขวง : คลองเตยเหนือ

ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

ชุมชนสามอิน ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

ชุมชนนวลจิต ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

ชุมชนแจ่มจันทร์ ตำบล/แขวง : คลองตันเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนศาลาลอย ตำบล/แขวง : พระโขนงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนบางมะเขือ ตำบล/แขวง : พระโขนงเหนือ

บ้านหนังชุมชนแขวงบางแค ตำบล/แขวง : บางแค

หมู่บ้านพุทธมณฑล ตำบล/แขวง : บางแคเหนือ

ชุมชนร่มเย็น ตำบล/แขวง : หลักสอง

ทุ่งสองห้อง ตำบล/แขวง : ทุ่งสองห้อง

ชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยาม ตำบล/แขวง : คันนายาว

ชุมชนสุขอนันต์ ตำบล/แขวง : คันนายาว

ปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก ตำบล/แขวง : รามอินทรา

บ้านหนังสือชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ ตำบล/แขวง : ราษฏร์พัฒนา

บ้านหนังสือชุมชนบ้านม้าหมู่สิบ ตำบล/แขวง : สะพานสูง

บ้านหนังสือชุมชนทับช้างคลองบน ตำบล/แขวง : ทับช้าง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา ตำบล/แขวง : ทับช้าง

บ้านหนังสือชุมชนสวนนกพัฒนา ตำบล/แขวง : ราษฏร์พัฒนา

บ้านหนังสือชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ ตำบล/แขวง : สะพานสูง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : แขวงวังทองหลาง

บ้านหนังสือชุมชนแขวงพลับพลา ตำบล/แขวง : แขวงพลับพลา

บ้านหนังสือแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ ตำบล/แขวง : คลองเจ้าคุณสิงห์

บ้านหนังสือชุมชนแขวงสะพานสอง ตำบล/แขวง : สะพานสอง

สุขสำราญพัฒนา ตำบล/แขวง : สามวาตะวันตก

มีนทองพัฒนา ตำบล/แขวง : สามวาตะวันตก

เคซี 1 รามอินทรา ตำบล/แขวง : สามวาตะวันตก

เมืองประชา ตำบล/แขวง : สามวาตะวันตก

ชุมชนหมู่3 ตำบล/แขวง : สามวาตะวันออก

ชุมชนเคหะคลองเก้า ตำบล/แขวง : สามวาตะวันออก

บ้านหนังสือชุมชนร่มทิพย์ ตำบล/แขวง : บางชัน

ชุมชนธีรวรรณ ตำบล/แขวง : บางชัน

ชุมชนบึงไผ่ ตำบล/แขวง : ทรายกองดิน

ชุมชนวังตาหนวด ตำบล/แขวง : แขวงทรายนกองดิน

บ้านหนังสือชุมชนฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์ ตำบล/แขวง : ทรายกองดินใต้

บ้านหนังสือชุมชนศรีบูรพาบ้านแบนชะโด ตำบล/แขวง : ทรายกองดินใต้

ชุมชนกลางนา ตำบล/แขวง : บางนา

บ้านหนังสือชุมชนรักการอ่าน ตำบล/แขวง : ศาลาธรรมสพน์

ชุมชนหลังสวนธนบุรัรมย์ ตำบล/แขวง : บางมด

บ้านหนังสือชุมชนประชาอุทิศ 69 ตำบล/แขวง : ทุ่งครุ

ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ตำบล/แขวง : คลองบางพราน

บ้านหนังสือชุมชนคลองกระทุ่ม ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือแบริ่งใหม่ ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือกัญญาเฮา ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนพรสว่าง ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนลิขิต 2 ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนหัวป่า ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนลิขิต 4 พัฒนา ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนนพพรเฮ้าส์ ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือบ้านมหาภาพ ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ หมู่ที ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

ชุมชนเซนโย ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

รพสต.เทศบาล ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

ชุมชนทหารเรือ หมู่2 ตำบล/แขวง : สำโรงเหนือ

บ้านหนังสือชุมชนนครอยู่สุข ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ต.บางเมือง ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 ต.บางเมือง ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ ุ6 ต.บางเมือง ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชนบางปิ้ง ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางเมือง

บ้านหนังสือชุมชนเมฆฟ้า เพชรงาม ตำบล/แขวง : ท้ายบ้าน

บ้านหนังสือชุมชนสามเอส ตำบล/แขวง : ท้ายบ้าน

บ้านหนังสือชุมชนคลองศาลาแดง ตำบล/แขวง : ท้ายบ้าน

ชุมชนนคอต่อฝั่งน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

ชุมชนหัวลำภู ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

ชุมชนฟอกหนัง ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

ชุมชนสามห่วงยั่งยืน หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

ชุมชนเจริญสุข ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

ชุมชนสหกรณ์บ้านมั่งคง หมู่ที่ 8 ตำบล/แขวง : บางปูใหม่

บ้านหนังสือบ้านคลองนา ตำบล/แขวง : แพรกษา

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านรัตนธานี 3 ตำบล/แขวง : แพรกษา

บ้านหนังสือชุมชนบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบล/แขวง : แพรกษา

บ้านหนังสือชุมชนอนามัยมังกรทอง ตำบล/แขวง : แพรกษา

ศาลเอนกประสงค์ สามัคคีธรรม ตำบล/แขวง : บางโปรง

บ้านมั่นคงเฟส 1 ตำบล/แขวง : บางโปรง

บ้านมิตรไมตรี ตำบล/แขวง : บางโปรง

บ้านบางโปรง ตำบล/แขวง : บางโปรง

บ้านปลายคลองบางโปรง ตำบล/แขวง : บางโปรง

บ้านคลองตาเจี่ย ตำบล/แขวง : บางปู

บ้านคลองบางปู ตำบล/แขวง : บางปู

บ้านหนังสือโรงพรม ตำบล/แขวง : บางปู

หมู่บ้านเด่นชัย 2 ตำบล/แขวง : บางด้วน

บ้านคลองเล็ก ตำบล/แขวง : บางด้วน

บ้านบางหมู ตำบล/แขวง : บางด้วน

บ้านหนังชุมชนสายธนู หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนยูลิ หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนมิตรไมตรี ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนนารถสุนทร ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนทิพวัล ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนศรีเพชร ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนสุนทรศาลทูล ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนยั่งยืน 2 ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

ชุมชนเปรมฤทัย ตำบล/แขวง : บางเมืองใหม่

บ้านหนังสือ ม.9 ตำบล/แขวง : เทพารักษ์

ที่ว่าการอดีตกำนัน ม.6 ตำบล/แขวง : เทพารักษ์

บ้านเทพานิเวศ ตำบล/แขวง : เทพารักษ์

บ้านบางปูนครโครงการ 2 ตำบล/แขวง : เทพารักษ์

หมู่บ้านร่มโพธิ์ 2 ตำบล/แขวง : เทพารักษ์

บ้านหนังสือชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ตำบล/แขวง : ท้ายบ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนเคหะสมุทรปราการ ตำบล/แขวง : ท้ายบ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนศิวะนคร ตำบล/แขวง : ท้ายบ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนยัวซ่า-ไทรงาม ตำบล/แขวง : ท้ายบ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนวิทยุการบิน ตำบล/แขวง : ท้ายบ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนคลองสี่ ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนคลองใหม่ ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนสหกรณ์นาคพิรุณ ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนบ้านมั่นคง ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านเฟื่องฟ้า11 ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนคลองบ่อทอง ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนคลอดลัดชัย ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนพฤกษา 15 ตำบล/แขวง : แพรกษาใหม่

บ้านหนังสือชุมชนแสนสุข ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนโรงหมู-โรงวัว ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนสายลวดซอย5 ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนนำผล40 ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนวัดชัยมงคล ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนโบราณ ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนนาถสุนทร ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนสะพานสาม ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านหนังสือชุมชนตรอกถ่าน ตำบล/แขวง : ปากน้ำ

บ้านบางบ่อ ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองกันยา ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านบางบ่อ (ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ) ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองลัดวัดบางบ่อ ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองเจ้า ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองหลุมลึก ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองบางนางทิ้ม(บ้านคลองเจ้า) ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองสุคันธ์(บ้านตลาดใหม่) ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคลองสุคันธ์ ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านบางช้างตาย ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคอลาด(บ้านคลองลัด) ตำบล/แขวง : บางบ่อ

บ้านคอลาด ตำบล/แขวง : บางบ่อ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลองบ้านระกา ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านปีกกา ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านบางนางเพ็ง ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านระกาศ ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองใหญ่ ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองระกาศ ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองระกาศ ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองระกาศ ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองบางกง ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองปิ่นแก้ว ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านคลองไทรโยค ตำบล/แขวง : บ้านระกาศ

บ้านมั่นคง ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านตลาดบางพลีน้อย ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านตลาดบางพลีน้อย หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านหอมศิล หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านหอมศิล หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านบางจาก ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านคลองบางพลีน้อย ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านเกาะแก้ว ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านคลองหลุมโพรง ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านนาคราช ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านคลองนาคราช ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

้บ้านคลองวงเวียน ตำบล/แขวง : บางพลีน้อย

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง : บางเพรียง

บ้านสีล้ง ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านปีกกา ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านท้องคุ้ง ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านคลองกันยา ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านสามเรือน ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านชลประทาน ตำบล/แขวง : คลองด่าน

ชุมชนซอยน้ำผึ้ง ตำบล/แขวง : คลองด่าน

ชุมชนเจ้าแม่สามมุข ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านสร่างโศก ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านสว่างอารมณ์ ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านปากอ่าว ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านคลองนางห์ฝั่งเหนือ ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านตลาดคลองด่าน ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านคลองนางหงษฝั่งใต้ ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านริมน้ำคลองด่าน ตำบล/แขวง : คลองด่าน

บ้านคลองกระแชงเตย หมู่5 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนตลาดคลองสวน หมู่ 1 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนจรเข้น้อย หมู่ 2 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองสวน หมู่ 3 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านกระแชงเตย หมู่ 4 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านตะวันใหม่ หมู่ 5 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้้านปลัดสาย หมู่ 7 ตำบล/แขวง : คลองสวน

บ้านวัดเปร็ง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านวัดเปร็ง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านวัดเปร็ง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านท่าข้าม ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านคลองเปร็ง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านเปร็ง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านปากคลองเดโช ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านกาหลง ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านคลองเจ้า ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านคลองประเวศน์ ตำบล/แขวง : เปร็ง

บ้านคลองนิยมยาตรา(อรรคราช) ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองนิยมยาตรา(อรรคราช) ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านวัดนิยมยาตรา ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองนิยมยาตรา(ฉะบัง) ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองพระยาสมุทร(มอญ) ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองนิยมยาตรา ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองนิยมยาตรา(บังคา) ตำบล/แขวง : คลองนิยมยาตรา

บ้านคลองบางเสือตาย ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านหนังสือชุมชุนบ้านบางพลีใหญ่ วัดบางพล ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านหนังสืออัจฉริยะ สถานีอนามัย หมู่ 14 ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านคลองสำโรงหมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านชลเทพ หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 หมู ตำบล/แขวง : บางพลีใหญ่

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านหนังสือเปรมฤทัย ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านหนังสือคลองกระทุ่ม (ศิรินเทพ) ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านสุเหร่าบางกะสี ตำบล/แขวง : บางปลา

บ้านบางปลา ตำบล/แขวง : บางปลา

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองบางตะเคียน ตำบล/แขวง : บางโฉลง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองบางน้ำจืดบน ตำบล/แขวง : บางโฉลง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองบางโฉลง ตำบล/แขวง : บางโฉลง

บ้านคลองบางโฉลงบน ตำบล/แขวง : บางโฉลง

บ้านคลองบางน้ำจืด ตำบล/แขวง : บางโฉลง

บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 ตำบล/แขวง : บางโฉลง

คลองหนองตระกร้า ตำบล/แขวง : ราชาเทวะ

หมู่บ้านราชาเทวะ ตำบล/แขวง : ราชาเทวะ

บ้านคลองหนองตาพุก ตำบล/แขวง : ราชาเทวะ

บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบล/แขวง : หนองปรือ

บ้านคลองหนองงูเห่า ตำบล/แขวง : หนองปรือ

บ้านคลองท้องคุ้ง ตำบล/แขวง : หนองปรือ

บ้านหนังสือชุมชน บ้านพักข้าราชการตำรวจ ตำบล/แขวง : ตลาด

ชุมชนกรมทรัพยากรธรณี ตำบล/แขวง : ตลาด

ชุมชนวัดโมกข์วัดแค ตำบล/แขวง : ตลาด

ชุมชนหลักเมือง ตำบล/แขวง : ตลาด

ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก ตำบล/แขวง : ตลาด

ชุมชนชุมนุมพานิช ตำบล/แขวง : ตลาด

หมู 17 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนพระราชวิริยาภรณ์ หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

บ่อนไก่เก่า หมู่ 16 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนปากลัดพัฒนา หมู่ 18 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนคนกันเอง หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนวัดบางพึ่ง หมู่ 11 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนวัดรวกพัฒนา หมู่ 12 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางพึ่ง หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ชุมชนหมู่บ้านเชียงใหม่ หมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

วัดชมนิมิตร หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางจาก

ที่ทำการชุมชน หมู่ 9 พัฒนา ตำบล/แขวง : บางจาก

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 1 ชุมชนขุนศรีพัฒนา ตำบล/แขวง : บางจาก

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 5 ชุมชนสุขสวัสดิ์53 ตำบล/แขวง : บางจาก

ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางจาก

ชุมชนหมู่ 7 ร่วมกันพัฒนา ตำบล/แขวง : บางจาก

ชุมชนหมู่ 9 พัฒนา ตำบล/แขวง : บางจาก

ศาลาชุมชน หมู 6 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนปากคลองลัดหลวง หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนบางระกำพัฒนา หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนจั่นมณี หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนปากคลองครุ หมู่ 4 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนครุในพัฒนา หมู่ 11 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนรักษ์ครุใน หมู่ 12 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนคนคลองครุใน หมู่ 13 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนคลองขุนเจ้าเมือง หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางครุ

ชุมชนเทพพัฒนา ม.14,15 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนชาวท้องคุ้งสามัคคี หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา หมู่ ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนคลองท้ายเมือง หมู่ 13 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนวัดแหลม หมู่ 4 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนด่วนพัฒนา หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนมอญเดิงมะโฮก หมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนปู่เจ้า หมู่ 7 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนอิสระพัฒนา หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 ตำบล/แขวง : บางหญ้าแพรก

ชุมชนบางฝ้าย หมู่ 11 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนสะพานเขียว หมู่ 1,5 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนสยามพัฒนา หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนวัดบางหัวเสือ หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชน เก้า เก้า เก้า พัฒนา หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนอาสาพัฒนาบางฝ้าย หมู่ 12 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนไทยสมุทรร่วมพัฒนา หมู่ 14 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชน 4 ส.พัฒนา หมู่ 13 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

ชุมชนบุญแจ่มสร้างสรรค์ หมู่ 15 ตำบล/แขวง : บางหัวเสือ

คลองขุดพัฒนา หมู่ 5 ตำบล/แขวง : สำโรงใต้

ชุมชนรวมสุข หมู่ 4 ตำบล/แขวง : สำโรงใต้

ชุมชนสำโรงใต้พัฒนา หมู่ 6 ตำบล/แขวง : สำโรงใต้

ชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ 9 ตำบล/แขวง : สำโรงใต้

ชุมชนร่มประดู่ หมู่ 8 ตำบล/แขวง : สำโรงใต้

คลองลัดบางยอ หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางยอ

ชุมชนบางขมิ้น หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางยอ

ชุมชนบ้านคลองบางขมิ้น หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางยอ

ชุมชนบางยอ หมู่ 4 ตำบล/แขวง : บางยอ

ชุมชนวัดกองแก้ว หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางยอ

ชุมชนคลองมอญ หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บางยอ

อบต.บางกะเจ้า ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

บ้านบางกะเจ้า หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

กระเบื้องล่าง หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

บ้านชายคลอง หมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

บ้านคลองก้านหมาก หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

บ้านบางกะเจ้า หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บางกะเจ้า

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านวัดบางน้ำผึ้งนอก หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 4 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านคลองพวง หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บางน้ำผึ้ง

บ้านบางกระสอบ หมู่ 7 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 5 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 7 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านบางกระสอบ หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางกระสอบ

บ้านคลองแพ หมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

บ้านบางกะเจ้า หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

บ้านคลองบน หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

คลองวัด หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

คลองวัด หมู่ 7 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

คลองแพ หมู่ 8 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

คลองแพ หมู่ 10 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

คลองตาสี หมู่ 11 ตำบล/แขวง : บางกอบัว

บ้านลัดโพธิ์ หมู่ 10 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนบ้านป่าเกด หมู่ 3 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนคลองป่าเกด หมู่ 4 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนบ้านจากแดง หมู่ 5 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนวัดจากแดง หมู่ 6 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนวัดจากแดง หมู่ 6 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนชาวมอญ หมู่ 8 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

ชุมชนบ้านหัวรอ หมู่ 9 ตำบล/แขวง : ทรงคนอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ตำบล/แขวง : สำโรง

ชุมชนบางวัวพัฒนา หมู่ 3 ตำบล/แขวง : สำโรง

ชุมชนเปรมฤทัย หมู่ 9 ตำบล/แขวง : สำโรง

ชุมชนบุญถนอม หมู่ 5 ตำบล/แขวง : สำโรง

ชุมชนร่วมรังสรรค์ หมู่ 6 ตำบล/แขวง : สำโรง

ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

ชุมชนพัฒนา หมู่ที่2 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

ชุมชนสามัคคี หมู่ที่5 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

ชุมชนชาวมหาวงษ์ หมู่ที่7 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

ชุมชนร่วมด้วยร่วมด้วยช่วยพัฒนา หมู่ที่9 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ที่10 ตำบล/แขวง : สำโรงกลาง

บ้านคลองนาเกลือ ตำบล/แขวง : นาเกลือ

บ้านสาขลา หมู่ 4 ตำบล/แขวง : นาเกลือ

บ้านสาขลา หมู่ 5 ตำบล/แขวง : นาเกลือ

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บ้านคลองสวน

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บ้านคลองสวน

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 3 ตำบล/แขวง : บ้านคลองสวน

ซอย 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

ชุมชนปากคลองแดน ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

บ้านหนังสือชุมชนหมู 3 ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

ชุมชนหมู่ 7 คอลงตาเพิ่ม ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 13 ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบล/แขวง : แหลมฟ้าผ่า

บ้านวัดแค ตำบล/แขวง : ปากคลองบางปลากด

บ้านเจดีย์ ตำบล/แขวง : ปากคลองบางปลากด

บ้านคลองวัดโบสถ์ ตำบล/แขวง : ปากคลองบางปลากด

สุขสวัสดิ์ ตำบล/แขวง : ในคลองบางปลากด

บ้านคู่สร้าง ตำบล/แขวง : ในคลองบางปลากด

คู่สร้างคู่สม ตำบล/แขวง : ในคลองบางปลากด

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไร่ ตำบล/แขวง : บางเสาธง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองบางเสาธง ตำบล/แขวง : บางเสาธง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองสี่ศอก ตำบล/แขวง : บางเสาธง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองบางกระเทียม ตำบล/แขวง : บางเสาธง

บ้านหนังสือชุมชนเคหะเมืองใหม่บางพลี ตำบล/แขวง : บางเสาธง

บ้านคลองจรเข้น้อย ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้น้อย

บ้านหนองงูเง่า ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้น้อย

บ้านคลองจรเข้น้อย ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้น้อย

บ้านคลองบางฝาด ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้ใหญ่

บ้านคลองตาปู ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้ใหญ่

บ้านคลองสำโรง ตำบล/แขวง : ศีรษะจรเข้ใหญ่

ชุมชนแฟลตราชทัณฑ์ ตำบล/แขวง : สวนใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนพิบูลสงคราม1 ตำบล/แขวง : สวนใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนวัดน้อยนอก ตำบล/แขวง : บางกระสอ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า(สาขาย่อย) ตำบล/แขวง : เมืองนนทบุรี

ห้องสมุดชาวตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ตำบล/แขวง : บางกระสอ

วัดโชติการาม ตำบล/แขวง : บางไผ่

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์11 ตำบล/แขวง : บางไผ่

รพ.สต.วัดศรีประวัติ ตำบล/แขวง : ปลายบาง

หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 19 ตำบล/แขวง : ปลายบาง

บ้านหนังสือขุมชนม.4 ตำบล/แขวง : ศาลากลาง

บ้านหนังสือขุมชนม.4 ตำบล/แขวง : ศาลากลาง

บ้านลาดตะค้าน ตำบล/แขวง : บางแม่นาง

บ้านวัดบางโค ตำบล/แขวง : บางแม่นาง

บางบางพลู ตำบล/แขวง : บางเลน

บ้านบางเลน ตำบล/แขวง : บางเลน

บ้านบัวทอง3 ตำบล/แขวง : เสาธงหิน

คพ.สต.บางใหญ่ ตำบล/แขวง : บางใหญ่

รพ.สต.บ้านคลองโยง ตำบล/แขวง : บางใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่5 ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

หมู่3 ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

บ้านบางโสน ตำบล/แขวง : บางม่วง

บางโสนพัฒนา ตำบล/แขวง : บางม่วง

ชุมชนทิพย์มณี ตำบล/แขวง : โสนลอย

ชุมชนทิพย์สุวรรณ ตำบล/แขวง : โสนลอย

บ้านหนังสือชุมชนชมรมหมู่บ้านบัวทองธานี ตำบล/แขวง : บางบัวทอง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ครัวหนังสติ๊ก ตำบล/แขวง : บางบัวทอง

บ้านบางแพรกน้อย ตำบล/แขวง : บางรักใหญ่

บ้านคลองบางไผ่ ตำบล/แขวง : บางรักใหญ่

ชมรมนวดแผนไทย ตำบล/แขวง : บางคูรัด

บ้านคลองตาชม ตำบล/แขวง : บางคูรัด

บ้านลากค้อน ตำบล/แขวง : ละหาร

บ้านสุเหร่าเขียว ตำบล/แขวง : ละหาร

บ้านลำโพ ม.4 ตำบล/แขวง : ลำโพ

บ้านลากฆ้อน ตำบล/แขวง : ลำโพ

บ้านคลองเจ้า ตำบล/แขวง : พิมลราช

ชุมชนพิมลราช1 ตำบล/แขวง : พิมลราช

บ้านบางแพรก ตำบล/แขวง : บางรักพัฒนา

บ้านโสนลอย ตำบล/แขวง : บางรักพัฒนา

คลองขวาง ตำบล/แขวง : คลองขวาง

บ้านคลองขวาง ตำบล/แขวง : คลองขวาง

บ้านคลองขวาง ตำบล/แขวง : คลองขวาง

บางพูดสามัคคี 1 ตำบล/แขวง : บางพูด

บางพูดสามัคคี 9 ตำบล/แขวง : บางพูด

ผ้าบาติก ตำบล/แขวง : เกาะเกร็ด

ศาลากุล ตำบล/แขวง : เกาะเกร็ด

บ้านคลองบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

กศน.ตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : บ้านกลาง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บ้านฉาง

บ้านเตาอิฐ ตำบล/แขวง : บ้านกระแชง

บ้านต้นโพธิ์ ตำบล/แขวง : บางขะแยง

บ้านบางขะแยง ตำบล/แขวง : บางขะแยง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บางคูวัด

บ้านบางหลวง ตำบล/แขวง : บางหลวง

หมู่บ้านไพฑูรย์ ตำบล/แขวง : บางเดือ

บ้านหนังสือชุมชนตำบลบางพูด ตำบล/แขวง : บางพูด

บ้านหนังสือชุมชนคลองรังสิต ตำบล/แขวง : บางพูน

บ้านหนังสือตำบลบางกะดี (รพ.สต.แห่งที่ 2) ตำบล/แขวง : บางกะดี

บ้านหนังชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบล/แขวง : สวนพริกไทย

บ้านคลองเปรมประชากร ตำบล/แขวง : หลักหก

บ้านหนังสือชุมชนบางโพธิ์ใน ตำบล/แขวง : บางปรอก

บ้านหนังสือ กศน.ตำบลคลองหนึ่งซอยคุณพระ ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือ ศรช.หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ศาลเจ ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือ ท่ารถ บขส.รังสิต ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือชาวตลาดบางขัน ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือ ศรช.เอื้ออาทร44 (มิตซู) ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือชุมชนทองแท้(ศรช.ทองแท้) ตำบล/แขวง : คลองหนึ่ง

บ้านหนังสือ ชุมชน ม.5 ตำบล/แขวง : คลองสอง

บ้านหนังสือชุมชน ม.7 ตำบล/แขวง : คลองสอง

บ้านหนังสือชุมชน ม.13 ตำบล/แขวง : คลองสอง

บ้านหนังสือชุมชน ม.12 ตำบล/แขวง : คลองสอง

บ้านหนังสือชุมชนคลองสาม ตำบล/แขวง : คลองสาม

โรงพยยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล หมู่ 8 ตำบล/แขวง : คลองสาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล หมู่ 5 ตำบล/แขวง : คลองสาม

หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 ตำบล/แขวง : คลองสาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ม.6 ตำบล/แขวง : คลองสี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ม.13 ตำบล/แขวง : คลองสี่

บ้านกำนัน ม.12 ตำบล/แขวง : คลองสี่

บ้านนางมาเรียม จันทดิษฐ์ ตำบล/แขวง : คลองสี่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่14 ตำบล/แขวง : คลองห้า

บ้านหนังสือชุมชนหมู่6 ตำบล/แขวง : คลองห้า

บ้านหนังสือหมู่ 2 ตำบล/แขวง : คลองห้า

บ้านหนังสือหมู๋ 13 ตำบล/แขวง : คลองห้า

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 1 ตำบล/แขวง : คลองหก

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 3 ตำบล/แขวง : คลองหก

โรงพยยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล หมู่ 1 ตำบล/แขวง : คลองหก

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ตำบล/แขวง : คลองหก

โรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบล/แขวง : คลองเจ็ด

ที่กำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบล/แขวง : คลองเจ็ด

ที่กำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบล/แขวง : คลองเจ็ด

ศูนย์เทคโนโลยี ตำบล/แขวง : คลองเจ็ด

ชุมชนหนึ่งศตวรรษ ตำบล/แขวง : ประชาธิปัตย์

ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบล/แขวง : บึงบา

บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบล/แขวง : บึงกาสาม

บ้านคชสาร ตำบล/แขวง : บึงกาสาม

หนูนากาแฟ ตำบล/แขวง : หนองสามวัง

บ้านวังจระเข้ ตำบล/แขวง : ศาลาครุ

บัวแก้วพัฒนา หมู่ 3 ตำบล/แขวง : ระแหง

ตลาดร้อยปีระแหง ตำบล/แขวง : ระแหง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลลาดหลุมแก้ ตำบล/แขวง : ลาดหลุมแก้ว

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ ตำบล/แขวง : ลาดหลุมแก้ว

บ้านคลองเจ้า ตำบล/แขวง : คูบางหลวง

บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ตำบล/แขวง : คูบางหลวง

บ้านคลองบางโพธิ์2 ตำบล/แขวง : คูขวาง

บ้านคลองบางโพธิ์1 ตำบล/แขวง : คูขวาง

บ้านเคหะชุมชนลาดหลุมแก้ว ตำบล/แขวง : คลองพระอุดม

บ้านคลองพระอุดม ตำบล/แขวง : คลองพระอุดม

บ้านคลองแขยด ตำบล/แขวง : คลองแขยด

บ้านคลองแขยด ตำบล/แขวง : คลองแขยด

บ้านคลองหน้าไม้ ตำบล/แขวง : หน้าไม้

ร้านอาหาร ตำบล/แขวง : หน้าไม้

บ้านหนังสือชุมชนตำบลคูคต ตำบล/แขวง : คูคต

กิ๊บ กาแฟสด กาแฟโบราณ เบอเกอรี ตำบล/แขวง : ลาดสวาย

บ้านหนังสือชุมชนตำบลบึงคำพร้อย หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : บึงคำพร้อย

ร้านกาแฟผู้ใหญ่แป๋ว ตำบล/แขวง : ลำลูกกา

หมู่บ้านเกษียณเกษตร ตำบล/แขวง : บึงทองหลาง

ร้านกาแฟครูดำ ตำบล/แขวง : ลำไทร

บ้านวัดโสพัฒนา ตำบล/แขวง : บึงคอไห

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : พืชอุดม

บ้านหนังสือชุมชนคันทรีพาร์ค 14 ม.5 ตำบล/แขวง : บางเตย

บ้านหนังสือชุมชนคันทรีพาร์ค 15 ม.4 ตำบล/แขวง : บางเตย

บ้านหนังสือชุมชนบ้านทางยาว ตำบล/แขวง : คลองควาย

บ้านหนังสือชุมชนวัดสุราษรฎ์รังสรรค์ ตำบล/แขวง : คลองควาย

บ้านธาตุ ตำบล/แขวง : สามโคก

บ้านตองเปรอะ ตำบล/แขวง : สามโคก

บ้านท่าลาน ตำบล/แขวง : กระแชง

ชมรมผู้สูงอา่ยุตำบลกระแชง ตำบล/แขวง : กระแชง

บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบล/แขวง : บางโพธิ์เหนือ

บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ ตำบล/แขวง : บางโพธิ์เหนือ

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ตำบล/แขวง : เชียงรากใหญ่

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 6 ตำบล/แขวง : เชียงรากใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้านงิ้ว ตำบล/แขวง : บ้านงิ้ว

บ้านหนังสือชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ตำบล/แขวง : บลเชียงรากน้อย

บ้านหนังสือชุมชนบ้านคาง ตำบล/แขวง : บางกระบือ

สถานีนักอ่าน ตำบล/แขวง : ท่าเรือ

บ้านจำปา ตำบล/แขวง : จำปา

ไก่จ้น ตำบล/แขวง : ท่าหลวง

รพสต.ตำบลบ้านร่อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านร่ ตำบล/แขวง : บ้านร่อม

บ้านหนังสือชุมชน"บ้านเหนือ" ตำบล/แขวง : บ้านร่อม

บ้านหนังสือชุมชนตำบลศาลาลอย ตำบล/แขวง : ศาลาลอย

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : วังแดง

บ้านโพธิ์เอน ตำบล/แขวง : โพธิ์เอน

บ้านอรัญญิก ตำบล/แขวง : ปากท่า

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองขนาก ตำบล/แขวง : หนองขนาก

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : ท่าเจ้าสนุก

บ้านดอนบางแก ตำบล/แขวง : ดอนบางแก

บ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

บ้านปากคลอง ตำบล/แขวง : บาฃพลี

บ้านหนองสรวง ตำบล/แขวง : บางพลี

ร้านค้าชุมชน ตำบล/แขวง : สนามชัย

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 7 ตำบล/แขวง : สนามชัย

บ้านลาว ตำบล/แขวง : บ้านแป้ง

บ้านหน้าไม้หมู่3 ตำบล/แขวง : หน้าไม้

บ้านหน้าไม้หมู่2 ตำบล/แขวง : หน้าไม้

บ้านข้างวัด ตำบล/แขวง : บางยี่โท

บ้านเกาะหลวง ตำบล/แขวง : บางยี่โท

บ้านท่าควาย ตำบล/แขวง : แคออก

บ้านน้ำดำ ตำบล/แขวง : แคออก

บ้านหนังสือชุมชนตำบลแคตก ตำบล/แขวง : แคตก

บ้านหนังสือชุมชนหมู่1บ้านน้ำมนต์ ตำบล/แขวง : แคตก

บ้านช่างเหล็ก (หมู่ 2) ตำบล/แขวง : ช่างเหล็ก

รพสต.ช่างเหล็ก (หมู่ 4) ตำบล/แขวง : ช่างเหล็ก

ร้านค้าชุมชน ตำบล/แขวง : กระแชง

ที่ทำการกำนัน ตำบล/แขวง : กระแชง

บ้านท้ายวัด ตำบล/แขวง : บ้านกลึง

บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบล/แขวง : บ้านกลึง

บ้านช้างน้อย ตำบล/แขวง : ช้างน้อย

บ้านช้างน้อย ตำบล/แขวง : ช้างน้อย

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : ห่อหมก

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : ห่อหมก

บ้านลาว ตำบล/แขวง : ไผ่พระ

บ้านคู้สลอด ตำบล/แขวง : ไผ่พระ

บ้านหนังสือ รพ.สต.กกแก้วบูรพา ตำบล/แขวง : กกแก้วบูรพา

บ้านหนองสรวง ตำบล/แขวง : กกแก้วบูรพา

บ้านคลองเก่า ตำบล/แขวง : ไม้ตรา

ตำบลไม้ตรา ตำบล/แขวง : ไม้ตรา

บ้านปากชวากหมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง : บ้านม้า

บ้านริมน้ำหมู่ที่1 ตำบล/แขวง : บ้านม้า

บ้านลาว ตำบล/แขวง : บ้านเกาะ

บ้านริมคลองพัฒนา ตำบล/แขวง : บ้านเกาะ

บ้านราชคราม ตำบล/แขวง : ราชคราม

บ้านราชคราม ตำบล/แขวง : ราชคราม

บ้านช้าง ตำบล/แขวง : ช้างใหญ่

บ้านช้าง ตำบล/แขวง : ช้างใหญ่

บ้านไร่ ตำบล/แขวง : โพแตง

บ้านโพแตงหมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : โพแตง

บ้านช่างทอง ตำบล/แขวง : เชียงรากน้อย

บ้านช่างทอง ตำบล/แขวง : เชียงรากน้อย

บ้านบัวชม ตำบล/แขวง : โคกช้าง

บ้านบัวชม ตำบล/แขวง : โคกช้าง

บ้านบางบาล ตำบล/แขวง : บางบาล

บ้านบางบาล ตำบล/แขวง : บางบาล

บ้านบางบาล ตำบล/แขวง : บางบาล

บ้านหนังสือชุมชน ต.วัดยม หมู่ 1 ตำบล/แขวง : วัดยม

บ้านหนังสือชุมชน ต.วัดยม หมู่ 2 ตำบล/แขวง : วัดยม

บ้านหนังสือชุมชน ต.วัดยม หมู่ 4 ตำบล/แขวง : วัดยม

โฮมสเตล์ไทรน้อย ตำบล/แขวง : ไทรน้อย

ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบล/แขวง : ไทรน้อย

บ้านหนังสือชุมชน ม.3 ตำบล/แขวง : ไทรน้อย

ม.4 ตำบล/แขวง : สะพานไทย

ม.1 ตำบล/แขวง : สะพานไทย

ม.4 ตำบล/แขวง : สะพานไทย

ร้านชงชา ชงแฟ ตำบล/แขวง : มหาพราหมณ์

ร้านอาหารป้าสำรวย ตำบล/แขวง : มหาพราหมณ์

ร้านค้าชุมชน ตำบล/แขวง : มหาพราหมณ์

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบล/แขวง : กบเจา

ร้านค้า หมู่8 ตำบลกบเจา ตำบล/แขวง : กบเจา

ร้านก๋วยเตี๋ยว ม.6 ตำบล/แขวง : กบเจา

ศาลาบ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บ้านคลัง

ร้านขายของชำ ตำบล/แขวง : บ้านคลัง

สวนเมล่อน ตำบล/แขวง : บ้านคลัง

ม.2 ตำบลพระขาว ตำบล/แขวง : พระขาว

ม.6 ตำบลพระขาว ตำบล/แขวง : พระขาว

ม.4 ตำบลพระขาว ตำบล/แขวง : พระขาว

บ้านแดง ตำบล/แขวง : น้ำเต้า

บ้านโรงนา ตำบล/แขวง : น้ำเต้า

บ้านแดง ตำบล/แขวง : น้ำเต้า

ทางช้างหมู่ 5 ตำบล/แขวง : ทางช้าง

ทางช้างหมู่ 3 ตำบล/แขวง : ทางช้าง

ทางช้างหมู่ 6 ตำบล/แขวง : ทางช้าง

ร้านป้ามะลิ ตำบล/แขวง : วัดตะกู

ศาลาเอนกประสงค์หมู่5 ตำบล/แขวง : วัดตะกู

ศูนย์เรียนรู้ หมู่7 ตำบล/แขวง : วัดตะกู

หมู่ 2 บ้านบางหลวง ตำบล/แขวง : บางหลวง

หมู่ 3 บ้านบางหลวง ตำบล/แขวง : บางหลวง

หมู่ 5 บ้านบางหลวง ตำบล/แขวง : บางหลวง

บ้านบางหลวงโดด หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : บางหลวงโดด

บ้านบางหลวงโดด หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บางหลวงโดด

บ้านบางหลวงโดด หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : บางหลวงโดด

บ้านหนังสือหมู่ 6 ตำบล/แขวง : บางหัก

บ้านหนังสือหมู่ 4 ตำบล/แขวง : บางหัก

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางหัก

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล/แขวง : บางชะนี

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางชะนี

ร้านค้า ตำบล/แขวง : บางชะนี

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหน่อย ตำบล/แขวง : บ้านกุ่ม

ร้านค้าป้าสำลี ตำบล/แขวง : บ้านกุ่ม

ศาลาหมู่ 2 ตำบล/แขวง : บ้านกุ่ม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านพราน ตำบล/แขวง : บ้านเลน

สถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน ตำบล/แขวง : บ้านเลน

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย ตำบล/แขวง : เชียงรากน้อย

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บ้านโพ

บ้านโคกวัด ตำบล/แขวง : บ้านกรด

บ้านบางกระสั้นใต้ ตำบล/แขวง : บางกระสั้น

บ้านสวนขวัญ ตำบล/แขวง : คลองจิก

บ้านคุณจุ๋ม ตำบล/แขวง : คลองจิก

บ้านเหนือ ตำบล/แขวง : บ้านหว้า

บ้านหนังสือชุมชนบ้านลาดระโหง ตำบล/แขวง : วัดยม

บ้านหัวเมฆ ตำบล/แขวง : บางประแดง

บ้านสามเรือน ตำบล/แขวง : สามเรือน

บ้านเกาะเกิด ตำบล/แขวง : เกาะเกิด

บ้านพลับ ตำบล/แขวง : บ้านพลับ

บ้านแป้ง หมู่ที่2 ตำบล/แขวง : บ้านแป้ง

บ้านหนังสือชุมชนตำบลคุ้งลาน ตำบล/แขวง : คุ้งลาน

บ้านตลิ่งชัน ตำบล/แขวง : ตำบลตลิ่งชัน

บ้านวังคุ้งแมว ตำบล/แขวง : บางสร้าง

บ้านตลาดเกรียบใต้ ตำบล/แขวง : ตลาดเกรียบ

บ้านตลาดเกรียบใต้ ตำบล/แขวง : ตลาดเกรียบ

บ้านหนังสือชุมชนบ้านขนอน ตำบล/แขวง : ขนอนหลวง

บ้านหนังสือชุมชน บ้านเมฆขลา ตำบล/แขวง : ลาดบัวหลวง

บ้านบั่วหวั่น ตำบล/แขวง : หลักชัย

ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้ ตำบล/แขวง :

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ตำบล/แขวง : สามเมือง

รพสต.สามเมือง ตำบล/แขวง : สามเมือง

โกคอฟฟี่ ตำบล/แขวง : พระยาบันลือ

บ้านหนองปลาดุก ตำบล/แขวง : สิงหนาท

บ้านหลวงประสิทธิ์ ตำบล/แขวง : สิงหนาท

บ้านวัวนอน ตำบล/แขวง : คู้สลอด

บ้านทดผู้ใหญ่กา ตำบล/แขวง : คลองพระยาบันลือ

บ้นหมอนสอง ตำบล/แขวง : คลองพระยาบันลือ

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 7 ตำบลลำตาเสา ตำบล/แขวง : ลำตาเสา

บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบ่อตาโล่ ตำบล/แขวง : บ่อตาโล่

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : วังน้อย

บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลลำไทร(ห้องทะเบีย ตำบล/แขวง : ลำไทร

นายจำรัส คลี่ใบ ตำบล/แขวง : สนับทึบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองโสน ตำบล/แขวง : สนับทึบ

บ้านสกัดบน ตำบล/แขวง : พยอม

บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลหันตะเภา ตำบล/แขวง : หันตะเภา

บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลวังจุฬา ตำบล/แขวง : วังจุฬา

บ้านหนังสือชุมชนข้าวงาม ตำบล/แขวง : ข้าวงาม

บ้่านคลองแขก ตำบล/แขวง : ชะแมบ

บ้านโคกมะยม ตำบล/แขวง : คานหาม

บ้านคานหาม ตำบล/แขวง : คานหาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านช้าง ตำบล/แขวง : บ้านช้าง

นางสาวจอมขวัญ ศรีสวาด ตำบล/แขวง : บ้านช้าง

บ้านดอนพุดซา ตำบล/แขวง : สามบัณฑิต

ตลาด ตำบล/แขวง : สามบัณฑิต

บ้านหีบ ตำบล/แขวง : บ้านหีบ

บ้านปากร่อง ตำบล/แขวง : บ้านหีบ

บ้านไผ่แหลม ตำบล/แขวง : หน​องไม้ซุง

บ้านต้นตาล ตำบล/แขวง : หนองไม้ซุง

บ้านชายสิงห์เหนือ ตำบล/แขวง : อุทัย

บ้านท่าทราย ตำบล/แขวง : อุทัย

บ้านละมุใหม่ ตำบล/แขวง : เสนา

บ้านละมุเก่า ตำบล/แขวง : เสนา

บ้านขนอนใต้ ตำบล/แขวง : หนองน้ำส้ม

บ้านขนอนเหนือ ตำบล/แขวง : หนองน้ำส้ม

นส.กัญญาพร อ๊อดเขียว ตำบล/แขวง : โพสาวหาญ

นางอัญชลี คงสุภาพ ตำบล/แขวง : โพสาวหาญ

ห้างเดอะสกาย ตำบล/แขวง : ธนู

รพ.สต.ธนู ตำบล/แขวง : ธนู

บ้านข้าวเม่า ตำบล/แขวง : ข้าวเม่า

บ้านสามเขา ตำบล/แขวง : ข้าวเม่า

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ ๒ ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านหนังสือ หมู่๖ ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ ๒ ตำบล/แขวง : หัวไผ่

กะทุ่มหมู่ 2 ตำบล/แขวง : กะทุ่ม

กะทุ่มหมู่ 3 ตำบล/แขวง : กะทุ่ม

บ้านหนังสือชุมชน ม.3 ตำบล/แขวง : มหาราช

นางสาวโสภา ศรีฤกษ์ ตำบล/แขวง : น้ำเต้า

นายสมทรง จำเริญพร ตำบล/แขวง : น้ำเต้า

มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านบางนา หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง : บางนา

มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านบางนา หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : บางนา

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านหนังสือชุมชน ม.1 ตำบล/แขวง : เจ้าปลุก

บ้านกระซ่อง ตำบล/แขวง : เจ้าปลุก

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : เจ้าปลุก

บ้านพิตเพียน หมู่ 1 ตำบล/แขวง : พิตเพียน

บ้านพิตเพียน หมู่ 7 ตำบล/แขวง : พิตเพียน

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บ้านนา

บ้านหนังสืออัจริยะ ตำบล/แขวง : บ้านนา

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : บ้านนา

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : บ้านขวาง

ร้าน ช.เต็งหนึ่ง ตำบล/แขวง : บ้านขวาง

มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านท่าตอหมู่ 2 ตำบล/แขวง : ท่าตอ

มุมหนังสือน่าอ่าน บ้านท่าตอหมู่ 3 ตำบล/แขวง : ท่าตอ

ศาลาเอนกประสงค์ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

ศาลาเอนกประสงค์ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

บ้านหนังสือชุมชนคนบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

หมู่ 4 ตำบลบ้านแพรก ตำบล/แขวง : บ้านแพรก

ท่ารถโดยสาร อำเภอบ้านแพรก ตำบล/แขวง : บ้านแพรก

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านใหม่

บ้านสันป่า หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง ตำบล/แขวง : สำพะเนียง

หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง ตำบล/แขวง : สำพะเนียง

บ้านคลองน้อย ตำบล/แขวง : คลองน้อย

บ้านปากสดางค์ ตำบล/แขวง : คลองน้อย

หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง ตำบล/แขวง : สองห้อง

รพ.สต.สองห้อง ตำบล/แขวง : สองห้อง

ชุมชนบางแก้ว ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านหนังสือชุมชนวัดอ่างทอง ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านหนังสือชุมชนไลออนส์ ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านหนังสือชุมชน ชุมชนกาญจนาภิเษก ตำบล/แขวง : บางแก้ว

บ้านอิฐ ตำบล/แขวง : บ้านอิฐ

บ้านระดำ ตำบล/แขวง : จำปาหล่อ

บ้านโพทูล ตำบล/แขวง : จำปาหล่อ

บ้านจำปาหล่อ ตำบล/แขวง : จำปาหล่อ

บ้านบางตาทอง ตำบล/แขวง : จำปาหล่อ

บ้านหนังสือชุมชน หมู่2 ตำบล/แขวง : คลองวัว

บ้านมะขาม ตำบล/แขวง : จรเข้ร้อง

บ้านบางน้ำวล ตำบล/แขวง : จรเข้ร้อง

บ้านหนองหมัน ตำบล/แขวง : ไชยภูมิ

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : ไชยภูมิ

บ้านบางแมว ตำบล/แขวง : ชัยฤทธิ์

บ้านลาว ตำบล/แขวง : เทวราช

ชุมชนตำบลราชสถิตย์ ตำบล/แขวง : ราชสถิตย์

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : ราชสถิตย์

บ้านหนังสือชุมชนตำบลไชโย ตำบล/แขวง : ไขโย

บ้านหนังสือ หมู่ที่3 ตำบล/แขวง : ชะไว

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : ชะไว

บ้านป่า ตำบล/แขวง : ตรีณรงค์

บ้านป่า ตำบล/แขวง : ตรีณรงค์

บ้านวัดแสนสุข ตำบล/แขวง : บางปลากด

บ้านหัวท่อ ตำบล/แขวง : ป่าโมก

บ้านพายทอง ตำบล/แขวง : สายทอง

บ้านคลองสวน ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านโคกขาม ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านแขก ตำบล/แขวง : โรงช้าง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ตำบล/แขวง : ตำบลบางเสด็จ

บ้านลาดเค้า ตำบล/แขวง : นรสิงห์

บ้านบางพงษ์ ตำบล/แขวง : ตำบลเอกราช

บ้านหนังสือบ้านเลน ตำบล/แขวง : โผงเผง

บ้านหนังสือบ้านโผงเผง ตำบล/แขวง : โผงเผง

บ้านหนังสือบ้านสวนยายส้ม ตำบล/แขวง : โผงเผง

บ้านหนังสือบ้านโรงม้า ตำบล/แขวง : โผงเผง

้บ้านแขก ตำบล/แขวง : อินทประมูล

บ้านวัดป่า ตำบล/แขวง : อินทประมูล

บ้านบางพลับ ตำบล/แขวง : อินทประมูล

บ้านบางพลับ ตำบล/แขวง : อินทประมูล

บ้านหนองแม่ไก่ ตำบล/แขวง : หนองแม่ไก่

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : หนองแม่ไก่

บ้านไร่แตงโม ตำบล/แขวง : หนองแม่ไก่

บ้านรำมะสัก ตำบล/แขวง : รำมะสัก

บ้านรำมะสัก ตำบล/แขวง : รำมะสัก

บางระกำ ตำบล/แขวง : บางระกำ

บ้านบางระกำ ตำบล/แขวง : บางระกำ

บ้านวังถ้ำ ตำบล/แขวง : บางระกำ

บ้านโพธิ์รังนก ตำบล/แขวง : โพธิ์รังนก

บ้านหนอง ตำบล/แขวง : โพธิ์รังนก

บ้านทองคุ้ง ตำบล/แขวง : องครักษ์

บ้านหงส์ ตำบล/แขวง : องครักษ์

บ้านโคกพุทรา ตำบล/แขวง : โคกพุทรา

บ้านโคกพุทรา ตำบล/แขวง : โคกพุทรา

บ้านกุ่ม ตำบล/แขวง : โคกพุทรา

บ้านงิ้วราย ตำบล/แขวง : ยางช้าย

บ้านห้วยราชคราม ตำบล/แขวง : ยางช้าย

บ้านหนองมรสุม ตำบล/แขวง : ยางช้าย

บ้านบ่อแร่ ตำบล/แขวง : บ่อแร่

บ้านบ่อแร่ ตำบล/แขวง : บ่อแร่

ตำบล/แขวง : ทางพระ

บ้านวัดกาไสย์ ตำบล/แขวง : ทางพระ

บ้านทางพระ ตำบล/แขวง : ทางพระ

บ้านโพธิ์เกรียบ ตำบล/แขวง : สามง่าม

สามง่าม ตำบล/แขวง : สามง่าม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านสามเรือน ตำบล/แขวง : บ้านสามเรือน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านสร้าง ตำบล/แขวง : บ้านสร้าง

บ้านคำหยาด ตำบล/แขวง : คำหยาด

บ้านหนองกลด ตำบล/แขวง : คำหยาด

บ้านหนองสามไกร ตำบล/แขวง : คำหยาด

ห้วยลิงตก ตำบล/แขวง : อ่างแก้ว

ห้วยลิงตก ตำบล/แขวง : อ่างแก้ว

บ้านสวนอยู่สุข ตำบล/แขวง : แสวงหา

บ้านบึง ตำบล/แขวง : ศรีพราน

บ้านพราน ตำบล/แขวง : ศรีพราน

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 5 ตำบล/แขวง : บ้านพราน

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 7 ตำบล/แขวง : บ้านพราน

บ้านวังน้ำเย็น ตำบล/แขวง : วังน้ำเย็น

บ้านทุ่งน้อย ตำบล/แขวง : วังน้ำเย็น

บ้านแก้วกระจ่าง ตำบล/แขวง : สีบัวทอง

บ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบล/แขวง : ห้วยไผ่

บ้านจำลอง ตำบล/แขวง : จำลอง

บ้านวิเศษไชยชาญ ตำบล/แขวง : ไผ่จำศีล

บ้านคลองขุน ตำบล/แขวง : ไผ่จำศีล

บ้านไผ่จำศีล ตำบล/แขวง : ไผ่จำศีล

บ้านดอนปลาสร้อย ตำบล/แขวง : ไผ่จำศีล

บ้านตาลเจ็ดยอก ตำบล/แขวง : สาวร้องไห้

บ้านหนังสือชุมชน โชติกานนท์ ตำบล/แขวง : ท่าช้าง

โพธิ์พระราม ตำบล/แขวง : ยี่ล้น

อบทม ตำบล/แขวง : ยี่ล้น

ดอนแตง ตำบล/แขวง : ยี่ล้น

ยี่ล้น ตำบล/แขวง : ยี่ล้น

อบทม ตำบล/แขวง : ยี่ล้น

บ้านบางจัก ตำบล/แขวง : บางจัก

บ้านห้วยคันแหลน ตำบล/แขวง : ห้วยคันแหลน

บ้านห้วยคันแหลน ตำบล/แขวง : ห้วยคันแหลน

บ้านห้วยอีเขียว ตำบล/แขวง : ห้วยคันแหลน

บ้านบางกระสา ตำบล/แขวง : คลองขนาก

บ้านต้นทอง ตำบล/แขวง : ไผ่วง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านทำนบ ตำบล/แขวง : สี่ร้อย

ชุมชนรักการอ่านบ้านม่วงเตี้ย ตำบล/แขวง : ม่วงเตี้ย

บ้านท้ายลาด ตำบล/แขวง : หัวตะพาน

บ้านหัวตะพาน ตำบล/แขวง : หัวตะพาน

หลักแก้ว ตำบล/แขวง : หลักแก้ว

คลองพูล ตำบล/แขวง : หลักแก้ว

บ้านคลองสำโรง ตำบล/แขวง : หลักแก้ว

บ้านตลาดใหม่ ตำบล/แขวง : ตลาดใหม่

บ้านคอตัน ตำบล/แขวง : สามโก้

บ้านกระเร้นเล็ก ตำบล/แขวง : ราษฎรพัฒนา

บ้านหนองปล้อง ตำบล/แขวง : อบทม

บ้านดงตาล ตำบล/แขวง : โพธิ์ม่วงพันธ์

บ้านดอนรัก ตำบล/แขวง : มงคลธรรมนิมิต

ชุมชนประตูชัย ตำบล/แขวง : ท่าหิน

หมู่บ้านการเคหะ ตำบล/แขวง : กกโก

บ้านดงน้อย(หมู่บ้านเพชรโสธร) ตำบล/แขวง : กกโก

บ้านหัววัง ตำบล/แขวง : โก่งธนู

บ้านเสาธง ตำบล/แขวง : เขาพระงาม

บ้านหนังสือชุมชนเขาสามยอด18 ตำบล/แขวง : เขาสามยอด

บ้านโคกกะเทียม ตำบล/แขวง : โคกกะเทียม

บ้านโคกกะเทียม ตำบล/แขวง : โคกกะเทียม

บ้านโป่งน้อย ตำบล/แขวง : โคกลำพาน

บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบล/แขวง : โคกตูม

บ้านงิ้วราย ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านดอนโพธิ์กลาง ตำบล/แขวง : ดอนโพธิ์

บางพุธโธใต้ ตำบล/แขวง : ตะลุง

บ้านท่าแค ตำบล/แขวง : ท่าแค

หมู่บ้านพีพีแลนด์ ตำบล/แขวง : ท่าศาลา

บ้านนิคม3 ตำบล/แขวง : นิคมสร้างตนเอง

สมใจการค้า ตำบล/แขวง : บางขันหมาก

ร้านป้าอี๊ด ตำบล/แขวง : บ้านข่อย

บ้านในหมู่ 4 ตำบล/แขวง : ท้ายตลาด

กองทุนหมู่บ้าน ม.2 ตำบล/แขวง : ป่าตาล

บ้านหาดทราย ตำบล/แขวง : พรหมมาสตร์

บ้านสระเหวย ตำบล/แขวง : พรหมมาสตร์

บ้านคลองตาปิ่น ตำบล/แขวง : โพธิ์เก้าต้น

บ้านไผ่หน้า ตำบล/แขวง : โพธิ์ตรุ

บ้านท้องตลาด ตำบล/แขวง : สี่คลอง

บ้านโคกพุทธา ตำบล/แขวง : ถนนใหญ่

บ้านพระที่นั่งเย็น ตำบล/แขวง : ทะเลชุบศร

บ้านราษฎรพัฒนา ตำบล/แขวง : พัฒนานิคม

บ้านเกษตรพัฒนา ตำบล/แขวง : พัฒนานิคม

บ้านสาริกาพัฒนา ตำบล/แขวง : ช่องสาริกา

บ้านตอยาง ตำบล/แขวง : ช่องสาริกา

บ้านมะนาวหวาน ตำบล/แขวง : มะนาวหวาน

บ้านทรัพย์สำราญ หมู่๖ ตำบล/แขวง : มะนาวหวาน

บ้านหนังสือชุมชน ชาพะยอม ซ.12 ตำบล/แขวง : ดีลัง

บ้านหนังสือชุมชน จำปีรีสอร์ท ตำบล/แขวง : ดีลัง

บ้านโคกสลุง ตำบล/แขวง : โคกสลุง

บ้านโคกสลุง ตำบล/แขวง : โคกสลุง

บ้านห้วยแก้วสามัคคี ตำบล/แขวง : ชอนน้อย

บ้านชอนน้อย ตำบล/แขวง : ชอนน้อย

บ้านสหพันธ์อ่างทอง ตำบล/แขวง : หนองบัว

บ้านซอย 25 สาย 2 ซ้าย ตำบล/แขวง : หนองบัว

บ้านโป่งมะนาว ตำบล/แขวง : ห้วยขุนราม

บ้านสวนมะเดื่อ ตำบล/แขวง : ห้วยขุนราม

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊น้อย ตำบล/แขวง : น้ำสุด

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบล/แขวง : น้ำสุด

บ้านสระยายชี ตำบล/แขวง : โคกสำโรง

บ้านศาลาเกษตรพัฒนา ตำบล/แขวง : โคกสำโรง

บ้านวังกระทุ่ม ตำบล/แขวง : 1

บ้านใหม่พัฒนา ตำบล/แขวง : เกาะแก้ว

ชอนอุดม ตำบล/แขวง : เกาะแก้ว

หมู่4 บ้านวังโพรงเข้ ตำบล/แขวง : เกาะแก้ว

บ้านถลุงเหล็ก ตำบล/แขวง : ถลุงเหล็ก

บ้านหนองผักแว่น ตำบล/แขวง : ถลุงเหล็ก

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หลุมข้่าว

บ้านหนังสือชุมชนหมู่8 ตำบล/แขวง : หลุมข้าว

บ้านสะพานขาว ตำบล/แขวง : ห้วยโป่ง

บ้านสามแยกหลุมข้าว ตำบล/แขวง : ห้วยโป่ง

บ้านคลองเกตุ ตำบล/แขวง : คลองเกตุ

บ้านหนองวังเปรียง ตำบล/แขวง : คลองเกตุ

บ้านเขานมนาง ตำบล/แขวง : คลองเกตุ

บ้านสะแกราบราบเหนือ ตำบล/แขวง : สะแกราบ

บ้านกุดตะเข้ใหญ่ ตำบล/แขวง : สะแกราบ

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านเพนียด ตำบล/แขวง : เพนียด

บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านเพนียด หมู่7 ตำบล/แขวง : เพนียด

บ้านมะม่วงเจ็ดต้น ตำบล/แขวง : วังเพลิง

บ้านวัดเจ็ดต้น ตำบล/แขวง : วังเพลิง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ ๕ ตำบล/แขวง : ดงมะรุม

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ ๗ ตำบล/แขวง : ดงมะรุม

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ ๙ ตำบล/แขวง : ดงมะรุม

บ้านห้วยวัวตาย ตำบล/แขวง : วังขอนขว้าง

บ้านวังขอนขว้าง ตำบล/แขวง : วังขอนขว้าง

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแมว ตำบล/แขวง : วังจั่น

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเต็ม ตำบล/แขวง : วังจั่น

ร้านอาหารดนัย ตำบล/แขวง : วังจั่น

บ้านใหม่พัฒนา ตำบล/แขวง : หนองแขม

บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบล/แขวง : หนองแขม

บ้านหนังสือชุมชน บ้านลำนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : ลำนารายณ์

บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง : ลำนารายณ์

บ้านอ่างนิคม ตำบล/แขวง : ชัยนารายณ์

บ้านซับผาสุข ตำบล/แขวง : ศิลาทิพย์

บ้าน กม.125 ตำบล/แขวง : ศิลาทิพย์

บ้านหนองมนต์น้อย ตำบล/แขวง : ห้วยหิน

บ้านทุ่งตาแก้ว ตำบล/แขวง : ห้วยหิน

บ้านม่วงค่อม ตำบล/แขวง : ม่วงค่อม

บ้านโคกสะอาด ตำบล/แขวง : ม่วงค่อม

บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบัวชุม ตำบล/แขวง : บัวชุม

บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบัวชุม ตำบล/แขวง : บัวชุม

บ้านท่าแสมสาร ตำบล/แขวง : ท่าดินดำ

โคกล้อพัฒนา ตำบล/แขวง : มะกอกหวาน

บ้านเขาตะแคง ตำบล/แขวง : ซับตะเคียน

บ้านซับงูเหลือม ตำบล/แขวง : นาโสม

บ้านสำราญชัย ตำบล/แขวง : หนองยายโต๊ะ

บ้านแผ่นดินทอง ตำบล/แขวง : หนองยายโต๊ะ

บ้านห้วยตะคร้อ ตำบล/แขวง : เกาะรัง

บ้านพูนทรัพย์ ตำบล/แขวง : เกาะรัง

บ้านสันตะลุง ตำบล/แขวง : ท่ามะนาว

บ้านท่าฉาง ตำบล/แขวง : ท่ามะนาว

บ้านใหม่สุขเจริญ ตำบล/แขวง : นิคมลำนารายณ์

ท่ามะกอก ตำบล/แขวง : ชัยบาดาล

ชัยบาดาลพัฒนา ตำบล/แขวง : ชัยบาดาล

บ้านใหม่สามัคคี ตำบล/แขวง : บ้านใหม่สามัคคี

บ้านหน้าค่าย ตำบล/แขวง : เขาแหลม

บ้านฝายพัฒนา ตำบล/แขวง : เขาแหลม

บ้านวัดเกตุ ตำบล/แขวง : ท่าวุ้ง

บ้านวัดภิญโญ ตำบล/แขวง : ท่าวุ้ง

บ้านวัดยาง ตำบล/แขวง : ท่าวุ้ง

บ้านกล้วย ตำบล/แขวง : ท่าวุ้ง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง : บางคู้

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง : บางคู้

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง : บางคู้

บ้านคลองโพธิ์ ตำบล/แขวง : โพตลาดแก้ว

บ้านบางกระบือ ตำบล/แขวง : โพตลาดแก้ว

บ้านโพตลาดแก้ว ตำบล/แขวง : โพตลาดแก้ว

บ้านบางลี่ ตำบล/แขวง : บางลี่

บ้านท้ายลาด ตำบล/แขวง : บางลี่

หนองระแหง ตำบล/แขวง : บางลี่

บ้านบางงา ตำบล/แขวง : บางงา

บ้านบางงา ตำบล/แขวง : บางงา

บ้านบางงา ตำบล/แขวง : บางงา

บ้านคลองเม่า ตำบล/แขวง : โคกสลุด

บ้านคลองเม่า2 ตำบล/แขวง : โคกสลุด

ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 4 ตำบล/แขวง : โคกสลุด

บ้านหนังสือ หมู่2 ตำบล/แขวง : เขาสมอคอน

บ้านหนังสือแหลมกะลา ตำบล/แขวง : เขาสมอคอน

บ้านหนังสือ หมู่5 ตำบล/แขวง : เขาสมอคอน

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่1 ตำบล/แขวง : หัวสำโรง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่3 ตำบล/แขวง : หัวสำโรง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่6 ตำบล/แขวง : หัวสำโรง

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี่ ตำบล/แขวง : ลาดสาลี่

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสาลี่ ตำบล/แขวง : ลาดสาลี่

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี่ ตำบล/แขวง : ลาดสาลี่

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่9 ตำบล/แขวง : บ้านเบิก

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่3 ตำบล/แขวง : บ้านเบิก

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่2 ตำบล/แขวง : บ้านเบิก

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง : มุจลินท์

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง : มุจลินท์

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : มุจลินท์

บ้านลุงถวิล ตำบล/แขวง : ไผ่ใหญ่

บ้านปวริศร์ ตำบล/แขวง : ไผ่ใหญ่

ชุมชนบ้านทราย ม.2 ตำบล/แขวง : บ้านทราย

บ้านหนังสือชุมชนวัดบ้านทราย ตำบล/แขวง : บ้านทราย

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 3 ลุงป๊อก ตำบล/แขวง : บ้านทราย

บ้านหนังสือชุมชน ศาลาเหมืองพันอินทร์หมู่ ตำบล/แขวง : บ้านกล้วย

บ้านหนังสือชุมชน หมู่๕ บ้านกล้วย ตำบล/แขวง : บ้านกล้วย

ดงพลับ ตำบล/แขวง : ดงพลับ

ดงน้อย ตำบล/แขวง : ดงน้อย

ดงพลับ หมู่ 2 ตำบล/แขวง : ดงพลับ

บ้านบางชัด ตำบล/แขวง : บ้านชี

บ้านเกริ่นกฐิน ตำบล/แขวง : บ้านชี

บ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบล/แขวง : พุคา

หนองเกวียนหัก ตำบล/แขวง : พุคา

ตลาดลาวแง้ว ตำบล/แขวง : พุคา

บ้านสำโรงใหญ่ ตำบล/แขวง : หินปัก

บ้านสำโรงน้อย หมู่ 9 ตำบล/แขวง : หินปัก

บ้านหินปักใหญ่ ตำบล/แขวง : หินปัก

ร้านกาแฟบ้านนอก ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

ครัวต้นมะขาม ตำบล/แขวง : บางพึ่ง

บ้านเนินยาว ตำบล/แขวง : หนองทรายขาว

บ้านสระเตย ตำบล/แขวง : หนองทรายขาว

บ้านวังวัดใต้ ตำบล/แขวง : บางกะพี้

บ้านวังวัดเหนือ ตำบล/แขวง : บางกะพี้

โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า ตำบล/แขวง : หนองเต่า

บ้านผู้นำชุมชน หมู่4 ตำบล/แขวง : หนองเต่า

ร้านก้อยโภชนา ตำบล/แขวง : หนองเต่า

บ้านหัวเขา ตำบล/แขวง : โพนทอง

บ้านหมี่ใหญ่ ตำบล/แขวง : โพนทอง

บ้านหมี่ทุ่ง ตำบล/แขวง : โพนทอง

บ้านหนังสือบ้านมอง ตำบล/แขวง : บางขาม

บ้านหนังสือบ้านบางกระเพรียง ตำบล/แขวง : บางขาม

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 2 ตำบล/แขวง : ดอนดึง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 7 ตำบล/แขวง : ดอนดึง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 2 ตำบล/แขวง : ชอนม่วง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 4 ตำบล/แขวง : ชอนม่วง

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 1 ตำบล/แขวง : หนองกระเบียน

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ 2 ตำบล/แขวง : หนองกระเบียน

บ้านสายห้วยแก้ว ตำบล/แขวง : สายห้วยแก้ว

บ้านหนองหินใหญ่ ตำบล/แขวง : สายห้วยแก้ว

รพ.สต.ตำบลมหาสอน ตำบล/แขวง : มหาสอน

เจ๊ตาอาหารตามสั่ง ตำบล/แขวง : มหาสอน

ร้านค้าชุมชน ตำบล/แขวง : มหาสอน

สถานีรถไฟอำเภอบ้านหมี่ ตำบล/แขวง : บ้านหมี่

วงเวียนตลาดใหม่พัฒนา ตำบล/แขวง : บ้านหมี่

หอประชุมชุมชนนิกรธานี ตำบล/แขวง : บ้านหมี่

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : เชียงงา

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : เชียงงา

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : เชียงงา

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หนองเมือง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หนองเมือง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หนองเมือง

บ้านทุ่งสาธารณ์ ตำบล/แขวง : สนามแจง

บ้านหมวดศิลา ตำบล/แขวง : สนามแจง

บ้านหนังสือชุมชนท่าหลวง ตำบล/แขวง : ท่าหลวง

บ้านแก่งหิน ตำบล/แขวง : แก่งผักกูด

บ้านน้ำทด ตำบล/แขวง : แก่งผักกูด

บ้านทรัพย์เจริญ ตำบล/แขวง : ซับจำปา

บ้านซับเรือ ตำบล/แขวง : ซับจำปา

หนองประดู่ ตำบล/แขวง : หนองผักแว่น

บ้านหนังสือชุมชนหมู่7 ตำบล/แขวง : หนองผักแว่น

ชุมชนบ้านหนังสือ ตำบล/แขวง : ทะเลวังวัด

บ้านหนังสือชุมชนหมู่5 ตำบล/แขวง : ทะเลวังวัด

บ้านซับน้อย ตำบล/แขวง : หัวลำ

บ้านหัวลำ ตำบล/แขวง : หัวลำ

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง : สระโบสถ์

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง : สระโบสถ์

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : สระโบสถ์

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง : มหาโพธิ

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : มหาโพธิ

บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 10 ตำบล/แขวง : มหาโพธิ

บ้านผู้ใหญ่จุน ตำบล/แขวง : ทุ่งท่าช้าง

สมร เทศโล ตำบล/แขวง : ทุ่งท่าช้าง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านสามแยกมาเจริญ ตำบล/แขวง : ห้วยใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยใหญ่ ตำบล/แขวง : ห้วยใหญ่

บ้านหนังสือชุมชนบ้านดงหลุ่ม ตำบล/แขวง : นิยมชัย

บ้านหนังสือชุมชนบ้านด่านจันทร์ ตำบล/แขวง : นิยมชัย

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง : โคกเจริญ

บ้านยางราก ตำบล/แขวง : ยางราก

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองมะค่า ตำบล/แขวง : หนองมะค่า

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : วังทอง

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : โคกแสมสาร

บ้านท่าเยี่ยม ตำบล/แขวง : ลำสนธิ

บ้านลำสนธิ ตำบล/แขวง : ลำสนธิ

บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล/แขวง : ซับสมบูรณ์

บ้านศรีเมือง ตำบล/แขวง : ซับสมบูรณ์

บ้านสินเจริญ ตำบล/แขวง : หนองรี

บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล/แขวง : หนองรี

บ้านผู้ใหญ่ ม.8 บ้านหินลาว ต.กุดตาเพชร ตำบล/แขวง : กุดตาเพชร

บ้านยุบเสลี่ยง ตำบล/แขวง : กุดตาเพชร

บ้านหนองประดู่ตอ ตำบล/แขวง : กุดตาเพชร

้บ้านหนังสือชุมชนตำบลเขารวก ตำบล/แขวง : เขารวก

้บ้านหนังสือชุมชนบ้านเขารวกน้อย ตำบล/แขวง : เขารวก

บ้านลำน้ำเขียว ตำบล/แขวง : เขาน้อย

บ้านปรางค์น้อย ตำบล/แขวง : เขาน้อย

นครชัยทัวร์หนองม่วง ตำบล/แขวง : หนองม่วง

ท่ารถตู้ ลพบุรี-ตาคลี ตำบล/แขวง : หนองม่วง

บ้านเขากระทิง ตำบล/แขวง : บ่อทอง

บ้านดงดินแดง ตำบล/แขวง : ดงดินแดง

บ้านหนองพิกุลทอง ตำบล/แขวง : ชอนสมบูรณ์

บ้านเตาถ่าน ตำบล/แขวง : ยางโทน

บ้านหนองปล้อง ตำบล/แขวง : ชอนสารเดช

บ้านหนองปล้อง ตำบล/แขวง : ชอนสารเดช

บ้านโพธิ์ข้าวผอก ตำบล/แขวง : บางมัญ

บ้านหางบางบ้านไร่ ตำบล/แขวง : โพกรวม

บ้านโพกรวม ตำบล/แขวง : โพกรวม

บ้านบางเลา ตำบล/แขวง : โพกรวม

เกาะวิวัฒน์ ตำบล/แขวง : ม่วงหมู่

บ้านบางกระเจ็ด ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านวัดสามเกลียว ตำบล/แขวง : หัวไผ่

บ้านสามเกลียว ตำบล/แขวง : หัวไผ่

73/3 หมู่ 8 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ตำบล/แขวง : ต้นโพธิ์

บ้านแม่ลา ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านบางกระบือเหนือ ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านดอนกระต่าย ตำบล/แขวง : บางกระบือ

บ้านหนังชุมชนศาลหลักเมือง ตำบล/แขวง : บางพุทรา

บ้านหนังสือชุมชนวัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ตำบล/แขวง : บางพุทรา

บ้านหนังสือชุมชนวัดตึกราชา ตำบล/แขวง : บางพุทรา

บ้านตลาดโพธิ์ ตำบล/แขวง : สิงห์

บ้านห้วยชุมแสง ตำบล/แขวง : สิงห์

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไผ่ใหญ่ ตำบล/แขวง : เชิงกลัด

บ้านเชิงกลัด ตำบล/แขวง : เชิงกลัด

บ้านบางวัว ตำบล/แขวง : โพชนไก่

บ้านโพธิ์หอม ตำบล/แขวง : โพชนไก่

บ้านเชิงกลัด ตำบล/แขวง : แม่ลา

บ้านห้วยสามัคคี ตำบล/แขวง : แม่ลา

บ้านหนองโขลง ตำบล/แขวง : บ้านจ่า

บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ ตำบล/แขวง : บ้านจ่า

บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบล/แขวง : พักทัน

บ้านหนองจิก ตำบล/แขวง : พักทัน

บ้านทุ่งว้า ตำบล/แขวง : สระแจง

บ้านดอนเจดีย์ ตำบล/แขวง : สระแจง

บ้านสามัคคีธรรม ตำบล/แขวง : สระแจง

บ้านม่วงใต้ ตำบล/แขวง : โพสังโฆ

บ้านสิงห์เหนือ ตำบล/แขวง :

บ้านท่าข้ามใต้ ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

บ้านม่วงเหนือ ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

บ้านวังกะจับ ตำบล/แขวง : คอทราย

บ้านไทร ตำบล/แขวง : บางน้ำเชี่ยว

บ้านโภคาภิวัฒน์ ตำบล/แขวง : บางน้ำเชี่ยว

บ้านวัดหนัง ตำบล/แขวง : บางน้ำเชี่ยว

บ้านเก้าชั่ง ตำบล/แขวง : บ้านหม้อ

บ้านจวนเก่า ตำบล/แขวง : หัวป่า

บ้านหัวงิ้ว ตำบล/แขวง : หัวป่า

บ้านหนังสือชุมชนบ้านพระหฤทัย ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านพระหฤทัย ตำบล/แขวง : โรงช้าง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านโรงช้าง ตำบล/แขวง :

บ้านเสมาทอง ตำบล/แขวง : ถอนสมอ

บ้านท่าช้าง ตำบล/แขวง : ถอนสมอ

บ้านขุนโลก ตำบล/แขวง : ถอนสมอ

บ้านกระทุ่มลาย ตำบล/แขวง : โพประจักษ์

บ้านจำปาทอง ตำบล/แขวง : โพประจักษ์

บ้านหนังสือชุมชนตำบลวิหารขาว ตำบล/แขวง : วิหารขาว

บ้านหนังสือชุมชนตำบลวิหารขาว หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง : วิหารขาว

บ้านอกโรย ตำบล/แขวง : พิกุลทอง

บ้านพิกุลทองสามัคคี ตำบล/แขวง : พิกุลทอง

บ้านสวนหลวง ตำบล/แขวง : อินทร์บุรี

บ้านท้องคุ้ง ตำบล/แขวง : อินทร์บุรี

บ้านประศุก ตำบล/แขวง : อินทร์บุรี

บ้านท่างาม ตำบล/แขวง : อินทร์บุรี

บ้านบางกะปิ ตำบล/แขวง : อินทร์บุรี

บ้านประโมง ตำบล/แขวง :

บ้านไผ่ขวาง ตำบล/แขวง :

บ้านท้ายเกาะ ตำบล/แขวง : ทับยา

บ้านทับยา ตำบล/แขวง : ทับยา

บ้านห้วย ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านแหลมทอง ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านหนังสือชุมชน ม2 ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านหนังสือชุมชน ม6 ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านหนังสือชุมชน ม10 ตำบล/แขวง : งิ้วราย

บ้านสวนมะปราง ตำบล/แขวง : ชีน้ำร้าย

บ้านห้วงใหญ่ ตำบล/แขวง : ชีน้ำร้าย

บ้านโพธิ์สำนัก ตำบล/แขวง : ท่างาม

บ้านท่างาม ตำบล/แขวง : ท่างาม

บ้านน้ำตาล หมู่2 ตำบล/แขวง : น้ำตาล

บ้านไผ่ดำ ตำบล/แขวง : ทองเอน

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : ทองเอน

บ้านดงยาง ตำบล/แขวง : ทองเอน

บ้านการ้อง ตำบล/แขวง : ห้วยชัน

บ้านการ้อง ตำบล/แขวง : ห้วยชัน

บ้านอ่าวกระโจม ตำบล/แขวง : โพธิ์ชัย

บ้านแป้ง ตำบล/แขวง : โพธิ์ชัย

บ้านลำเหนือ ตำบล/แขวง : โพธิ์ชัย

บ้านวังน้ำโจร ตำบล/แขวง : บ้านกล้วย

สี่แยกบ้านใหม่ ตำบล/แขวง : บ้านกล้วย

บ้านท่าชัย ตำบล/แขวง : ท่าชัย

บ้านโพธิ์เจริญ ตำบล/แขวง : ท่าชัย

บ้านท่ากระยาง ตำบล/แขวง : ชัยนาท

บ้านปากคลองแพรก ตำบล/แขวง : ชัยนาท

บ้านคลองเรือ ตำบล/แขวง : เขาท่าพระ

บ้านเขาท่าพระ ตำบล/แขวง : เขาท่าพระ

บางก้านเหลือง ตำบล/แขวง : หาดท่าเสา

ประจำรัง ตำบล/แขวง : หาดท่าเสา

บ้านดักคะนนพัฒนา ตำบล/แขวง : ธรรมามูล

บ้านคุ้มเกล้า ตำบล/แขวง : ธรรมามูล

บ้านเนินถ่าน ตำบล/แขวง : เสือโฮก

บ้านแหลมหว้า ตำบล/แขวง : เสือโฮก

บ้านหนองสมบัติ ตำบล/แขวง : นางลือ

บ้านหนองแค ตำบล/แขวง : นางลือ

ชุมชนศรีวิชัย ตำบล/แขวง : ในเมือง

ชุมชนบ้านท่าไม้ ตำบล/แขวง : ในเมือง

บ้านหนังสือชุมชน บ้านคุ้งสำเภา ตำบล/แขวง : คุ้งสำเภา

บ้านหนังสือชุมชน บ้านคุ้งสำเภา ตำบล/แขวง : คุ้งสำเภา

บ้านหนังสือชุมชน บ้านวัดกลาง ตำบล/แขวง : คุ้งสำเภา

บ้านเนินไผ่ ตำบล/แขวง : วัดโคก

บ้านแหลมยาง ตำบล/แขวง : วัดโคก

บ้านท่าแขก ตำบล/แขวง : ศิลาดาน

หาดมะตูม ตำบล/แขวง : ศิลาดาน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหลั่น ตำบล/แขวง : ท่าฉนวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนฉนวน ตำบล/แขวง : ท่าฉนวน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าฉนวน ตำบล/แขวง : ท่าฉนวน

บ้านหางแขยง ตำบล/แขวง : หางน้ำสาคร

บ้านหนองมะขาม ตำบล/แขวง : ไร่พัฒนา

ไร่พัฒนา ตำบล/แขวง : ไร่พัฒนา

บ้านอู่ตะเภา ตำบล/แขวง : อู่ตะเภา

บ้านท่าอู่ ตำบล/แขวง : อู่ตะเภา

บ้านหนองกระทุ่ม ตำบล/แขวง : อู่ตะเภา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าศาลา ตำบล/แขวง : วัดสิงห์

บ้านหนองพญา ตำบล/แขวง : มะขามเฒ๋า

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองน้อย ตำบล/แขวง : หนองน้อย

บ้านหนองบัวบ้า ตำบล/แขวง : หนองน้อย

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หนองบัว

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : หนองบัว

บ้านวังหมัน ตำบล/แขวง : วังหมัน

บ้านหนองอีเชง ตำบล/แขวง : วังหมัน

บ้านหนองขุ่น ตำบล/แขวง : หนองขุ่น

บ้านหนองเสือ ตำบล/แขวง : หนองขุ่น

บ้านหนองจิก ตำบล/แขวง : บ่อแร่

บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบล/แขวง : สรรพยา

บ้านอ้อย ตำบล/แขวง : สรรพยา

บ้านบางกระเบียน ตำบล/แขวง : ตลุก

บ้านท้ายน้ำ ตำบล/แขวง : ตลุก

บ้านคงคาราม ตำบล/แขวง : โพนางดำตก

โรงพยาบาลสรรพยา ตำบล/แขวง : โพนางดำตก

บ้่านหนังสือชุมชนบ้านท้องคุ้ง ตำบล/แขวง : โพนางดำออก

บ้านหนังสือชุมชนบ้านงิ้ว ตำบล/แขวง : โพนางดำออก

ท้านสวนลำใย ตำบล/แขวง : บางหลวง

บ้านท่าทราย ตำบล/แขวง : บางหลวง

บ้านหาดอาษา ตำบล/แขวง : หาดอาษา

บ้านศรีมงคล ตำบล/แขวง : หาดอาษา

บ้านท่าทราย ตำบล/แขวง : หาดอาษา

บ้านท่าระบาด ตำบล/แขวง : แพรกศรีราชา

บ้านวังทอง ตำบล/แขวง : แพรกศรีราชา

บ้านหนองบัว ตำบล/แขวง : เที่ยงแท้

บ้านไท ตำบล/แขวง : เที่ยงแท้

บ้านบางยายอ้น ตำบล/แขวง : ห้วยกรด

บ้านคลองรี่ ตำบล/แขวง : ห้วยกรด

บ้านม่วงงาม ตำบล/แขวง : โพงาม

บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าขลาย ตำบล/แขวง : บางขุด

บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าศาลา ตำบล/แขวง : บางขุด

บ้านหนอง ตำบล/แขวง : ดงคอน

บ้านหนองอีดุก ตำบล/แขวง : ดงคอน

บ้านโพธิ์งาม หมู่ 2 ตำบล/แขวง : ดอนกำ

บ้านหอมกระจุย ตำบล/แขวง : ดอนกำ

บ้านดอนไร่ ตำบล/แขวง : หันคา

บ้านหันคา ตำบล/แขวง : หันคา

บ้านหนองหวาย ตำบล/แขวง : หันคา

บ้านหนองต่อ ตำบล/แขวง : หันคา

บ้านห้วยร่วม ตำบล/แขวง : หันคา

บ้านเชี่ยน ตำบล/แขวง : บ้านเชี่ยน

บ้านเชี่ยน ตำบล/แขวง : บ้านเชี่ยน

บ้านห้วยซุง ตำบล/แขวง : บ้านเชี่ยน

บ่อมะกอก ตำบล/แขวง : ไพรนกยูง

หนองตะคลอง ตำบล/แขวง : ไพรนกยูง

บ้านแหลมทอง ตำบล/แขวง : หนองแซง

บ้านดอนไร่ ตำบล/แขวง : หนองแซง

บ้านสระดู่ ตำบล/แขวง : หนองแซง

บ้านดอนจันทร์ ตำบล/แขวง : หนองแซง

บ้านหนองกระเบา ตำบล/แขวง : ห้วยงู

คลองห้วยงูพัฒนา ตำบล/แขวง : ห้วยงู

บ้านท่าบ้านหลวง ตำบล/แขวง : วังไก่เถื่อน

บ้านพราน ตำบล/แขวง : วังไก่เถื่อน

บ้านเด่นใหญ่ ตำบล/แขวง : เด่นใหญ่

บ้านหนองอ้าย ตำบล/แขวง : เด่นใหญ่

หนองแจง ตำบล/แขวง : เด่นใหญ่

บ้านท่าโบสถ์ ตำบล/แขวง : สามง่ามท่าโบสถ์

บ้านสามง่าม ตำบล/แขวง : สามง่ามท่าโบสถ์

บ้านวงเดือน ตำบล/แขวง : สามง่ามท่าโบสถ์

บ้านหนองมะโมง ตำบล/แขวง : หนองมะโมง

บ้านบ่อยายส้ม ตำบล/แขวง : หนองมะโมง

บ้านหนองตะขบ ตำบล/แขวง : หนองมะโมง

บ้านวังหัวเรือ ตำบล/แขวง : วังตะเคียน

บ้านหนองยาง ตำบล/แขวง : วังตะเคียน

บ้านใหม่หินเรียง ตำบล/แขวง : วังตะเคียน

บ้านน้ำพุ ตำบล/แขวง : สะพานหิน

บ้านหนองขาม ตำบล/แขวง : สะพานหิน

บ้านพุน้อย ตำบล/แขวง : สะพานหิน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองขนาก ตำบล/แขวง : กุดจอก

บ้านหนังสือชุมชนบ้านกุดจอก ตำบล/แขวง : กุดจอก

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองชุมสาย ตำบล/แขวง : กุดจอก

บ้านหนังสือร้านก๋วยเตี๋ยวนางพนม ตำบล/แขวง : เนินขาม

ชุ้มอ่านหนังสือ หมู่ 1 บ้านเนินขาม ตำบล/แขวง : เนินขาม

ที่ทำการกำนันตำบลเนินขาม หมู่ 17 ตำบล/แขวง : เนินขาม

บ้านหนองกระดาน ตำบล/แขวง : กะบกเตี้ย

บ้านโศกลึก ตำบล/แขวง : กะบกเตี้ย

บ้านสุขเดือนห้า ตำบล/แขวง : สุขเดือนห้า

บ้านหนองปล้อง ตำบล/แขวง : สุขเดือนห้า

บ้านโตนด ตำบล/แขวง : ดาวเรือง

บ้านดาวเรือง ตำบล/แขวง : ดาวเรือง

บ้านหงษา ตำบล/แขวง : นาโฉง

บ้านหนองหลอด ตำบล/แขวง : โคกสว่าง

บ้านหนองตาไทย ตำบล/แขวง : โคกสว่าง

บ้านหนองโนใต้ ตำบล/แขวง : หนองโน

บ้านหนองโนเหนือ ตำบล/แขวง : หนองโน

บ้านป่าไผ่ ตำบล/แขวง : หนองยาว

บ้านภู่ ตำบล/แขวง : หนองยาว

บ้านห้วยตะเข้ ตำบล/แขวง : ปากข้าวสาร

ป่าไม้พระฉาย ตำบล/แขวง : หนองปลาไหล

พระพุทธฉาย ตำบล/แขวง : หนองปลาไหล

บ้านกุดนกเปล้า ตำบล/แขวง : กุดนกเปล้า

บ้านป่ากล้วย ตำบล/แขวง : กุดนกเปล้า

บ้านหนองกรุง ตำบล/แขวง : ตลิ่งชัน

บ้านห้วยลี่ ตำบล/แขวง : ตลิ่งชัน

บ้านกล้วย ตำบล/แขวง : ตะกุด

บ้ายกล้วย ตำบล/แขวง : ตะกุด

บ้านหนังสือชุมชนเขาคูบา 1 ตำบล/แขวง : ปากเพรียว

บ้านหนังสือชุมชนบ้าบบึง ตำบล/แขวง : ปากเพรียว

บ้านหนังสือชุมชน "บ้านชุมชนรถไฟร่วมพัฒนา ตำบล/แขวง : แก่งคอย

หนองผักบุ้ง ตำบล/แขวง : ทับกวาง

บ้านไผ่ใต้ ตำบล/แขวง : ทับกวาง

บ้านตาลเดี่ยว ตำบล/แขวง : ตาลเดี่ยว

บ้านกุดเงิน ตำบล/แขวง : ตาลเดี่ยว

บ้านหนองปรือ ตำบล/แขวง : ห้วยแห้ง

บ้านเขาแย้ใต้ ตำบล/แขวง : ห้วยแห้ง

บ้านคำใหญ่ ตำบล/แขวง : ท่าคล้อ

บ้านหนังสือชุมชน ตำบล/แขวง : หินซ้อน

บ้านธาตุใต้ ม.1 ตำบล/แขวง : บ้านธาตุ

บ้านปางโก ตำบล/แขวง : บ้านป่า

บ้านช่องเหนือ ตำบล/แขวง : บ้านป่า

บ้านสีโพธิ์หมู่ 3 ตำบล/แขวง : ท่าตูม

บ้านบำรุงธรรม ตำบล/แขวง : ชะอม

บ้านสองคอนกลางหมู่4 ตำบล/แขวง : สองคอน

บ้านสองคอนเหนือ หมู่1 ตำบล/แขวง : สองคอน

บ้านกลาง ตำบล/แขวง : เตาปูน

บ้านชำผักแพว ตำบล/แขวง : ชำผักแพว

บ้านท่ามะปราง ตำบล/แขวง : ท่ามะปราง

ชุมชนเมืองแก้ว ตำบล/แขวง : หนองแค

รพสต.กุ่มหัก ตำบล/แขวง : กุ่มหัก

บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบล/แขวง : คชสิทธิ์

บ้านโคกตูม ตำบล/แขวง : โคกตูม

บ้านเกาะลอย ตำบล/แขวง : โคกตูม

บ้านโคกตูม ตำบล/แขวง : โคกตูม

บ้านไทยงาม ตำบล/แขวง : โคกแย้

โคกแย้ ตำบล/แขวง : บัวลอย

บ้านบัวลอย ตำบล/แขวง : บัวลอย

สันมะค่า ตำบล/แขวง : บัวลอย

คลองสิบ ตำบล/แขวง : ไผ่ต่ำ

บ้านสามแยก ตำบล/แขวง : โพนทอง

บ้านห้วยขมิ้น ตำบล/แขวง : ห้วยขมิ้น

บ้านยางใต้ ตำบล/แขวง : ห้วยทราย

บ้านหนองบัวใต้ ตำบล/แขวง : หนองไข่น้ำ

บ้านแปดอาร์ ตำบล/แขวง : หนองแขม

บ้านห้วยสระ ตำบล/แขวง : หนองจิก