โครงการที่ต้องตรวจสอบข้อมูลทั่วประเทศ
ลำดับ รหัสแผน รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

(คน/แห่ง/เล่ม)

(ก)

เป้าหมาย (ในฐานข้อมูล)

ส่วนต่างระหว่าง

(ก)-(ข)

รวมงบประมาณ

(ง)

งบประมาณ (ในฐานข้อมูล)

ส่วนต่างระหว่าง

(ง)-(จ)

 

แผน1 แผน2 แผน3 แผน4

(+แผน)

(ข)

แผน1 แผน2 แผน 3 แผน 4

(+แผน)

(จ)

1 479629 1210370002 สถาบันการศึกษาทางไกล -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้รับผิดชอบ
2265 2265 0 0 0 2265 0 2536800 0 0 0 0 0 2536800
2 361064 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 5520 0 0 0 0 0 5520
3 367598 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
4 0 0 4 0 4 0 3600 0 0 0 0 0 3600
4 361306 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 2200 0 0 0 0 0 2200
5 361482 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายนฤเบศน์ มะโนปา ผู้รับผิดชอบ
2 2 0 0 0 2 0 2200 0 0 0 0 0 2200
6 361303 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 2200 0 0 0 0 0 2200
7 360642 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางรัตนา เวณุภูติ ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 5520 0 0 0 0 0 5520
8 361421 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
100 100 0 0 0 100 0 224000 0 0 0 0 0 224000
9 361369 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
2 2 0 0 0 2 0 3680 0 0 0 0 0 3680
10 361371 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
2 2 0 0 0 2 0 3680 0 0 0 0 0 3680
11 367614 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
18 0 0 14 4 18 0 0 0 0 1610 460 2070 -2070
12 361213 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
100 100 0 0 0 100 0 224000 0 0 0 0 0 224000
13 361480 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายนฤเบศน์ มะโนปา ผู้รับผิดชอบ
2 2 0 0 0 2 0 2200 0 0 0 0 0 2200
14 361771 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายนฤเบศน์ มะโนปา ผู้รับผิดชอบ
110 110 0 0 0 110 0 246400 0 0 0 0 0 246400
15 361419 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสาวฐิติรัตน์ แสนนาม ผู้รับผิดชอบ
100 100 0 0 0 100 0 224000 0 0 0 0 0 224000
16 367608 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
27 0 0 27 0 27 0 24300 0 0 0 0 0 24300
17 360482 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางรัตนา เวณุภูติ ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 3300 0 0 0 0 0 3300
18 360743 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นางรัตนา เวณุภูติ ผู้รับผิดชอบ
110 110 0 0 0 110 0 246400 0 0 0 0 0 246400
19 361011 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวกิตติญา พูนทอง ผู้รับผิดชอบ
3 3 0 0 0 3 0 3300 0 0 0 0 0 3300
20 361530 1213020003 กศน.ตำบลคลองสาม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายนฤเบศน์ มะโนปา ผู้รับผิดชอบ
2 2 0 0 0 2 0 3680 0 0 0 0 0 3680
21 366523 1213020005 กศน.ตำบลคลองห้า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
5 0 3 2 0 5 0 2700 0 2700 1800 0 4500 -1800
22 366545 1213020005 กศน.ตำบลคลองห้า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายรชกิต กุ่ยเกี๊ยะ ผู้รับผิดชอบ
5 0 3 2 0 5 0 2700 0 2700 1800 0 4500 -1800
23 387689 1213020006 กศน.ตำบลคลองหก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวประภาพร แก้วตอง ผู้รับผิดชอบ
4 0 0 0 4 4 0 360 0 0 0 3600 3600 -3240
24 388319 1213020006 กศน.ตำบลคลองหก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวประภาพร แก้วตอง ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 10 10 20 0 12000 0 0 4000 4000 8000 4000
25 360428 1213020007 กศน.ตำบลคลองเจ็ด -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายณัฐพงษ์ วิเชียรชัย ผู้รับผิดชอบ
5 0 2 3 0 5 0 27500 0 1100 1650 0 2750 24750
26 360427 1213040006 กศน.ตำบลศาลาครุ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวพัชรภรณ์ ชมภู ผู้รับผิดชอบ
31 0 15 16 0 31 0 3565 0 1725 1846 0 3571 -6
27 441926 1230010009 กศน.ตำบลพลกรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางนิตภาพร เกิดกลาง ผู้รับผิดชอบ
36 18 0 18 0 36 0 14000 7200 0 7200 0 14400 -400
28 454882 1230010015 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางอนงค์ ทองพีระ ผู้รับผิดชอบ
20 10 0 10 0 20 0 0 4000 0 4000 0 8000 -8000
29 446084 1230010025 กศน.ตำบลหนองไข่น้ำ -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางอภิชญา พึ่งโคกสูง ผู้รับผิดชอบ
1 1 0 0 0 1 0 11200 11200 0 11200 0 22400 -11200
30 439811 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางชนัญญา ชาญจอหอ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 27600 0 0 0 0 0 27600
31 439913 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวปรียวัชร์ ทวีทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 96000 0 0 0 0 0 96000
32 439912 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวปรียวัชร์ ทวีทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 96000 0 0 0 0 0 96000
33 439908 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวปรียวัชร์ ทวีทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 122400 0 0 0 0 0 122400
34 439901 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวปรียวัชร์ ทวีทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 76800 0 0 0 0 0 76800
35 439892 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวปุณยนุช วงศ์จักร ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 10500
36 439878 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวปุณยนุช วงศ์จักร ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 41400 0 0 0 0 0 41400
37 439869 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางชนัญญา ชาญจอหอ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 345600 0 0 0 0 0 345600
38 439864 1230020000 กศน.อำเภอครบุรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางชนัญญา ชาญจอหอ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 357200 0 0 0 0 0 357200
39 451859 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายชาญชัย ทดทะศรี ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 68800 0 0 0 0 0 68800
40 451901 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายวุฒิชัย ชัยมีแรง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 48000 0 0 0 0 0 48000
41 450966 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายวุฒิชัย ชัยมีแรง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 13800 0 0 0 0 0 13800
42 451270 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวสุกัญญา รักษาอินทร์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 172800 0 0 0 0 0 172800
43 451772 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวสุกัญญา รักษาอินทร์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 4500
44 451122 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายนิพนธ์ แถลงกลาง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 183600 0 0 0 0 0 183600
45 451827 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นายอำนาจ แตงกระโทก ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 38400 0 0 0 0 0 38400
46 451403 1230030000 กศน.อำเภอเสิงสาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นายวุฒิชัย ชัยมีแรง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 20700 0 0 0 0 0 20700
47 244812 1230040010 กศน.ตำบลขามสมบูรณ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นางสาวสุพรรณี ลิ้มภัทราพร ผู้รับผิดชอบ
19 0 10 9 0 19 0 7900 0 0 0 0 0 7900
48 244887 1230040010 กศน.ตำบลขามสมบูรณ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวสุพรรณี ลิ้มภัทราพร ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
49 456758 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 460800 0 0 0 0 0 460800
50 456785 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางธนาภรณ์ กึบขุนทด ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 78400 0 0 0 0 0 78400
51 456767 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางนางยุวดี โลพันดุง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 0 0 13500
52 456769 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 120400 0 0 0 0 0 120400
53 456728 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 128000 0 0 0 0 0 128000
54 456749 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 36800 0 0 0 0 0 36800
55 456774 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 180000
56 456755 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 489600 0 0 0 0 0 489600
57 456765 1230080000 กศน.อำเภอด่านขุนทด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางนงลักษณ์ สัจจาวัฒนา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 55200 0 0 0 0 0 55200
58 453345 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
320 160 0 160 0 320 0 36800 0 0 0 0 0 36800
59 453464 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
480 240 0 240 0 480 0 55200 0 0 0 0 0 55200
60 453491 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
256 128 0 128 0 256 0 102400 0 0 0 0 0 102400
61 453497 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
390 195 0 195 0 390 0 156000 0 0 0 0 0 156000
62 453486 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวสำเรียง ชุ่มชื่นสำโรง ผู้รับผิดชอบ
180 0 180 0 0 180 0 13500 0 0 0 0 0 13500
63 453503 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
320 160 0 160 0 320 0 128000 0 0 0 0 0 128000
64 453412 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
544 272 0 272 0 544 0 489600 0 0 0 0 0 489600
65 453425 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายดาว โหมดนอก ผู้รับผิดชอบ
512 256 0 256 0 512 0 460800 0 0 0 0 0 460800
66 453482 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.
นางสาวสำเรียง ชุ่มชื่นสำโรง ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 25700 0 0 0 0 0 25700
67 453704 1230100000 กศน.อำเภอโนนสูง -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางสาวปาลิตา แตไธสง ผู้รับผิดชอบ
16 0 0 16 0 16 0 178400 0 0 0 0 0 178400
68 353997 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 306000 0 0 0 0 0 306000
69 354004 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 17250 0 0 0 0 0 17250
70 353994 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 23000
71 356405 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายเสกสันติ์ ประจง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 97600 0 0 0 0 0 97600
72 356380 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 80000
73 353998 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 288000 0 0 0 0 0 288000
74 354007 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 7500
75 354026 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นายบดินทร์ภัทร์ พุ่มพันธ์วงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 64000 0 0 0 0 0 64000
76 356427 1230120000 กศน.อำเภอบัวใหญ่ -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางสาวรัชนู มานะการ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 24000
77 444733 1230130000 กศน.อำเภอประทาย -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นายรดิศ สมพานนอก ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 151200 0 0 0 0 0 151200
78 440357 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 27600 0 0 0 0 0 27600
79 440446 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.
นางสาวอโณทัย แหลมกลาง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 10500
80 440420 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 169600 0 0 0 0 0 169600
81 440463 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 367200 0 0 0 0 0 367200
82 440458 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 41400 0 0 0 0 0 41400
83 440404 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 76800 0 0 0 0 0 76800
84 440387 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 96000 0 0 0 0 0 96000
85 440474 1230150000 กศน.อำเภอพิมาย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางวนิดา บำรุงตา ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 345600 0 0 0 0 0 345600
86 384319 1230210012 กศน.ตำบลพญาเย็น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางวริศา สารเสวก ผู้รับผิดชอบ
14 7 0 7 0 14 0 5600 0 0 0 0 0 5600
87 383494 1230210012 กศน.ตำบลพญาเย็น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางวริศา สารเสวก ผู้รับผิดชอบ
18 9 0 9 0 18 0 8100 8100 0 8100 0 16200 -8100
88 416186 1230220001 กศน.ตำบลหนองบุนนาก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายประทวน ซ้ายโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 1500 0 1500 -1500
89 446843 1230230000 กศน.อำเภอแก้งสนามนาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวธนัชชา ควงขุนทด ผู้รับผิดชอบ
80 40 0 40 0 80 0 32000 16000 0 32000 0 48000 -16000
90 438719 1230230002 กศน.ตำบลโนนสำราญ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวไพรินทร์ อ่อนสา ผู้รับผิดชอบ
32 16 0 16 0 32 0 14400 14400 0 14400 0 28800 -14400
91 438732 1230230002 กศน.ตำบลโนนสำราญ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวไพรินทร์ อ่อนสา ผู้รับผิดชอบ
34 17 0 17 0 34 0 15300 15300 0 15300 0 30600 -15300
92 442130 1230250000 กศน.อำเภอวังน้ำเขียว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวสุพรรณี ธิถา ผู้รับผิดชอบ
100 50 0 50 0 100 0 11500 5780 0 5780 0 11560 -60
93 376885 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางกันยา ชัยแก้วทองมาก ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 32000 0 0 0 0 0 32000
94 370630 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายจีระศักดิ์ พนมชัย ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 40000
95 371302 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางอรวรรณ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 153000 0 0 0 0 0 153000
96 376892 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางมณีรัตน์ พนมชัย ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 12000
97 371270 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางอรวรรณ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 11500 0 0 0 0 0 11500
98 371341 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางปณิดา นาคเทียน ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 4500
99 370538 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางปณิดา นาคเทียน ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 17250 0 0 0 0 0 17250
100 371322 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางอรวรรณ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 144000 0 0 0 0 0 144000
101 370600 1230280000 กศน.อำเภอพระทองคำ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นายชาญภัทรชน กานังพัฒนกุล ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60000
102 419585 1230320000 กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายยุทธนา อู่เสือพะเนาว์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 24200 12100 0 11550 0 23650 550
103 60611 1231230005 กศน.ตำบลยายแย้มวัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาววรพา ชูอาวุธ ผู้รับผิดชอบ
11 3 2 2 4 11 0 3850 0 0 0 0 0 3850
104 60614 1231230005 กศน.ตำบลยายแย้มวัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาววรพา ชูอาวุธ ผู้รับผิดชอบ
6 2 1 1 2 6 0 2100 0 0 0 0 0 2100
105 60680 1231230005 กศน.ตำบลยายแย้มวัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวนวพร บูรณ์เจริญ ผู้รับผิดชอบ
5 1 2 1 1 5 0 1750 0 0 0 0 0 1750
106 356275 1238010001 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางบุญรัตน์ สุขโสม ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 14400 0 0 0 0 0 14400
107 349826 1238060000 กศน.อำเภอบึงโขงหลง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายวิชญ์พงษ์ จันทร์ผาย ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 118800 49500 99000 59400 207900 -89100
108 197614 1240690001 -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวรสสุคนธ์ ตงบุญชัย ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 1150 0 1150 1150 0 2300 -1150
109 262104 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
15 0 8 7 0 15 0 855 0 0 0 0 0 855
110 262115 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
15 0 8 7 0 15 0 855 0 0 0 0 0 855
111 262071 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
36 0 18 18 0 36 0 14400 0 0 0 0 0 14400
112 262184 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
16 0 0 8 8 16 0 2400 0 0 0 0 0 2400
113 262060 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
30 0 15 15 0 30 0 12000 0 0 0 0 0 12000
114 253919 1244040005 กศน.ตำบลนาสีนวน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวอารีรัตน์ เหล่าสะพาน ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 1140 0 0 0 0 0 1140
115 464032 1244050000 กศน.อำเภอเชียงยืน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายเรืองศักดิ์ พลสงคราม ผู้รับผิดชอบ
88 88 0 0 0 88 0 22000 0 0 0 0 0 22000
116 483610 1244090012 กศน.ตำบลประชาพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวบุญโฮม เอกศิริ ผู้รับผิดชอบ
22 0 0 11 11 22 0 3300 0 0 0 0 0 3300
117 319207 1244100000 กศน.อำเภอนาดูน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้รับผิดชอบ
188 0 94 94 0 188 0 28200 0 0 0 0 0 28200
118 318945 1244100000 กศน.อำเภอนาดูน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้รับผิดชอบ
594 0 297 297 0 594 0 237600 0 0 0 0 0 237600
119 319239 1244100000 กศน.อำเภอนาดูน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้รับผิดชอบ
180 0 90 90 0 180 0 27000 0 0 0 0 0 27000
120 318877 1244100000 กศน.อำเภอนาดูน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้รับผิดชอบ
180 0 90 90 0 180 0 10260 0 0 0 0 0 10260
121 319147 1244100000 กศน.อำเภอนาดูน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผู้รับผิดชอบ
144 0 144 0 0 144 0 21600 0 0 0 0 0 21600
122 285439 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
55 55 0 0 0 55 0 13750 0 0 0 0 0 13750
123 285625 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
100 0 100 0 0 100 0 5700 0 0 0 0 0 5700
124 286314 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
80 0 80 0 0 80 0 12000 0 0 0 0 0 12000
125 285638 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
330 110 110 110 0 330 0 132000 0 0 0 0 0 132000
126 286331 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
170 0 85 85 0 170 0 25500 0 0 0 0 0 25500
127 286283 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
150 0 0 75 75 150 0 8550 0 0 0 0 0 8550
128 286349 1244120000 กศน.อำเภอกุดรัง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นายธีระพล ตะนัยศรี ผู้รับผิดชอบ
100 0 50 50 0 100 0 15000 0 0 0 0 0 15000
129 79223 1244120003 กศน.ตำบลเลิงแฝก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางเยาวรัตน์ โคตรธาดา ผู้รับผิดชอบ
30 0 15 15 0 30 0 1710 0 0 0 0 0 1710
130 80293 1244120003 กศน.ตำบลเลิงแฝก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางเยาวรัตน์ โคตรธาดา ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 2400 0 0 0 0 0 2400
131 482775 1244130002 กศน.ตำบลกุดปลาดุก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายสมจิตต์ สิทธิมงคล ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 1140 0 0 0 0 0 1140
132 482807 1244130002 กศน.ตำบลกุดปลาดุก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายสมจิตต์ สิทธิมงคล ผู้รับผิดชอบ
42 0 21 21 0 42 0 13200 0 0 0 0 0 13200
133 482838 1244130002 กศน.ตำบลกุดปลาดุก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายสมจิตต์ สิทธิมงคล ผู้รับผิดชอบ
42 0 0 21 21 42 0 13200 0 0 0 0 0 13200
134 482657 1244130002 กศน.ตำบลกุดปลาดุก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นายสมจิตต์ สิทธิมงคล ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 2400 0 0 0 0 0 2400
135 473616 1244130003 กศน.ตำบลเหล่าดอกไม้ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวดนตรี ดอนกายะ ผู้รับผิดชอบ
25 0 25 0 0 25 0 1710 0 0 0 0 0 1710
136 473416 1244130003 กศน.ตำบลเหล่าดอกไม้ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวดนตรี ดอนกายะ ผู้รับผิดชอบ
42 0 21 21 0 42 0 13200 0 0 0 0 0 13200
137 473540 1244130003 กศน.ตำบลเหล่าดอกไม้ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวดนตรี ดอนกายะ ผู้รับผิดชอบ
42 0 21 0 21 42 0 13200 0 0 0 0 0 13200
138 473662 1244130003 กศน.ตำบลเหล่าดอกไม้ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวดนตรี ดอนกายะ ผู้รับผิดชอบ
25 0 0 25 0 25 0 925 0 0 0 0 0 925
139 482339 1244130004 กศน.ตำบลหนองกุง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายสุรชาติ อาจจำนงค์ ผู้รับผิดชอบ
25 0 0 25 0 25 0 925 0 0 0 0 0 925
140 482322 1244130004 กศน.ตำบลหนองกุง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นายสุรชาติ อาจจำนงค์ ผู้รับผิดชอบ
25 0 25 0 0 25 0 1710 0 0 0 0 0 1710
141 482309 1244130004 กศน.ตำบลหนองกุง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายสุรชาติ อาจจำนงค์ ผู้รับผิดชอบ
42 0 21 0 21 42 0 13200 0 0 0 0 0 13200
142 482204 1244130004 กศน.ตำบลหนองกุง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายสุรชาติ อาจจำนงค์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 1140 0 0 0 0 0 1140
143 401785 1246070015 กศน.ตำบลหนองตอกแป้น -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นายธัชพล ศิริทัพ ผู้รับผิดชอบ
1 0 1 0 0 1 0 2400 0 1200 0 0 1200 1200
144 407078 1246100002 กศน.ตำบลโพน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางวรรณรัตน์ ราชติกา ผู้รับผิดชอบ
20 20 0 0 0 20 0 2100 0 0 0 0 0 2100
145 352816 1250020003 กศน.ตำบลบ้านหลวง -การศึกษาต่อเนื่อง
-โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.)
-
นางภคินี แดงมา ผู้รับผิดชอบ
20 10 0 10 0 20 0 10000 10000 0 10000 0 20000 -10000
146 356336 1250020003 กศน.ตำบลบ้านหลวง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวณัฐมล ใจวงค์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 8000 0 8000 8000 0 16000 -8000
147 357296 1250020005 กศน.ตำบลสบเตี๊ยะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางนพรัตน์ รองราช ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 2300 2300 0 4600 1800
148 357293 1250020005 กศน.ตำบลสบเตี๊ยะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางนพรัตน์ รองราช ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 2300 2300 0 4600 1800
149 357324 1250020005 กศน.ตำบลสบเตี๊ยะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางนพรัตน์ รองราช ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 80000 0 4000 4000 0 8000 72000
150 356868 1250020006 กศน.ตำบลบ้านแปะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวภรณ์ทิพย์ พัลวัลย์ ผู้รับผิดชอบ
1 1 0 0 0 1 0 743 0 0 0 0 0 743
151 434568 1250030007 กศน.ตำบลปางหินฝน -การศึกษาต่อเนื่อง
-โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.)
-
นายจักรกฤษณ์ สุขใจ ผู้รับผิดชอบ
5 0 3 2 0 5 0 2500 0 1500 1500 0 3000 -500
152 55781 1250040001 กศน.ตำบลเชียงดาว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวเกตุกาญจน์ จุ่มปี ผู้รับผิดชอบ
22 0 11 11 0 22 0 19800 0 9900 9900 9900 29700 -9900
153 55937 1250040001 กศน.ตำบลเชียงดาว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นาย สมคิด ไชยมงคล ผู้รับผิดชอบ
32 0 16 16 0 32 0 12800 0 6400 6400 6400 19200 -6400
154 57224 1250040002 กศน.ตำบลเมืองนะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายสมบัติ มูลเสริฐ ผู้รับผิดชอบ
18 9 0 9 0 18 0 33120 16200 0 16200 0 32400 720
155 17766 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวสแกวัลย์ พุ่มเมฆ ผู้รับผิดชอบ
26 0 0 26 0 26 0 130000 0 0 0 0 0 130000
156 55788 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายเรวัต สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ
14 7 0 7 0 14 0 19320 0 0 0 0 0 19320
157 55797 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายเรวัต สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ
6 3 0 3 0 6 0 10800 0 0 0 0 0 10800
158 55807 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายเรวัต สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ
28 14 0 14 0 28 0 51520 0 0 0 0 0 51520
159 352536 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายเรวัต สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบ
50 0 25 25 0 50 0 27500 0 0 0 0 0 27500
160 349360 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
-
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
150 0 75 75 0 150 0 15000 0 0 0 0 0 15000
161 274571 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
162 270693 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
26 0 13 13 0 26 0 10400 0 0 0 0 0 10400
163 270712 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 8000 0 0 0 0 0 8000
164 270754 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
66 0 33 33 0 66 0 59400 0 0 0 0 0 59400
165 270765 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
15 0 15 0 0 15 0 1725 0 0 0 0 0 1725
166 270776 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
15 0 0 15 0 15 0 1725 0 0 0 0 0 1725
167 270792 1250040004 กศน.ตำบลแม่นะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นายณรงค์ยศ คำทิพย์ ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
168 56363 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นายสมบัติ คำนิล ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 8000 0 800 0 0 800 7200
169 56391 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายรัตนกร จันทร์แจ่ม ผู้รับผิดชอบ
2 1 0 1 0 2 0 3600 0 0 0 0 0 3600
170 56399 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายรัตนกร จันทร์แจ่ม ผู้รับผิดชอบ
2 1 0 1 0 2 0 3600 0 0 0 0 0 3600
171 56427 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -โครงการตามพระราชดำริ
-อื่นๆ
-
นายรัตนกร จันทร์แจ่ม ผู้รับผิดชอบ
70 35 0 35 0 70 0 3600 0 0 0 0 0 3600
172 56433 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายสมบัติ คำนิล ผู้รับผิดชอบ
4 2 0 2 0 4 0 5520 0 0 0 0 0 5520
173 56438 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายสมบัติ คำนิล ผู้รับผิดชอบ
40 20 0 20 0 40 0 72000 0 0 0 0 0 72000
174 56443 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายสมบัติ คำนิล ผู้รับผิดชอบ
52 26 0 26 0 52 0 95680 0 0 0 0 0 95680
175 56464 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นายอนุชา รุ่งศักดิ์รักวนา ผู้รับผิดชอบ
11 0 0 0 11 11 0 55000 0 0 0 0 0 55000
176 64386 1250040005 กศน.ตำบลเมืองคอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายอนุชา รุ่งศักดิ์รักวนา ผู้รับผิดชอบ
8 4 0 4 0 8 0 11040 5520 0 5520 5520 16560 -5520
177 49396 1250080004 กศน.ตำบลบ่อแก้ว -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสุภาษา สบสุขสกุลผล ผู้รับผิดชอบ
8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 40000 0 40000 -40000
178 54792 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นางสาวพรนภา มาตันบุญ ผู้รับผิดชอบ
62 31 0 31 0 62 0 142600 0 0 0 0 0 142600
179 54662 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวปัทมาดา วิลาวรรณ ผู้รับผิดชอบ
44 22 0 22 0 44 0 83600 0 0 0 0 0 83600
180 54747 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสาวปัทมาดา วิลาวรรณ ผู้รับผิดชอบ
2 1 0 1 0 2 0 4600 0 0 0 0 0 4600
181 55375 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวว่าที่ร้อยตรีวราลักษณ์ จีระโส ผู้รับผิดชอบ
32 16 0 16 0 32 0 60800 0 0 0 0 0 60800
182 56143 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสาวสกาวรัตน์ บุญนายืน ผู้รับผิดชอบ
80 40 0 40 0 80 0 184000 0 0 0 0 0 184000
183 56174 1250090003 กศน.ตำบลม่อนปิ่น -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายอุทัย ศิลธรรม ผู้รับผิดชอบ
34 17 0 17 0 34 0 64600 0 0 0 0 0 64600
184 33069 1250090004 กศน.ตำบลแม่งอน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางสุชาดา เงาส่อง ผู้รับผิดชอบ
16 8 0 8 0 16 0 14400 14400 0 14400 0 28800 -14400
185 54293 1250090006 กศน.ตำบลสันทราย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายอุทัย ศิลธรรม ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 2300 0 0 2300 39600 41900 -39600
186 54398 1250090006 กศน.ตำบลสันทราย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายอุทัย ศิลธรรม ผู้รับผิดชอบ
22 0 0 22 0 22 0 19800 0 0 19800 19800 39600 -19800
187 54450 1250090006 กศน.ตำบลสันทราย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายอุทัย ศิลธรรม ผู้รับผิดชอบ
44 0 0 44 0 44 0 39600 0 0 39600 18000 57600 -18000
188 54679 1250090006 กศน.ตำบลสันทราย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นายอุทัย ศิลธรรม ผู้รับผิดชอบ
30 0 0 30 0 30 0 12000 0 800 12000 0 12800 -800
189 48185 1250090010 กศน.ตำบลแม่คะ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางกรรณิการ์ การีรัตน์ ผู้รับผิดชอบ
16 0 0 16 0 16 0 6400 0 0 6400 14400 20800 -14400
190 33205 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายเกื้อกูล อินตีะ ผู้รับผิดชอบ
18 9 0 9 0 18 0 24840 12420 0 12420 12420 37260 -12420
191 44574 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
192 233401 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
30 0 0 30 0 30 0 3450 0 0 0 0 0 3450
193 233346 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
26 0 0 26 0 26 0 10400 0 0 0 0 0 10400
194 233461 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
195 233494 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
44 0 22 22 0 44 0 39600 0 0 0 0 0 39600
196 233515 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
22 0 22 0 0 22 0 19800 0 0 0 0 0 19800
197 233736 1250090011 กศน.ตำบลแม่ข่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวอัญชลี ไชยวงค์ ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 8000 0 0 0 0 0 8000
198 282611 1250100000 กศน.อำเภอแม่อาย -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ ผู้รับผิดชอบ
544 277 0 267 0 544 0 1251200 637100 0 614100 614100 1865300 -614100
199 457354 1250110003 กศน.ตำบลป่าตุ้ม -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นายสุทิน หลวงจินา ผู้รับผิดชอบ
22 0 0 22 0 22 0 110000 0 0 0 0 0 110000
200 456508 1250110008 กศน.ตำบลเขื่อนผาก -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายเมธัส หัตถาธนาดุล ผู้รับผิดชอบ
19 0 0 19 0 19 0 9500 0 0 0 0 0 9500
201 342335 1250150002 กศน.ตำบลหนองแก๋ว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวฉัตรธินี ธนานิกกุล ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
202 261045 1250160004 กศน.ตำบลบ่อหลวง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายสุทัศน์ บุญวงษ์ ผู้รับผิดชอบ
24 12 0 12 0 24 0 21811 10905.60 0 10905.60 0 21811.2 -0.20000000000073
203 261035 1250160004 กศน.ตำบลบ่อหลวง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นายสมชาย อุตโรจน์ ผู้รับผิดชอบ
52 26 0 26 0 52 0 47247 23623.60 0 23623.60 0 47247.2 -0.19999999999709
204 261039 1250160004 กศน.ตำบลบ่อหลวง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายสมชาย อุตโรจน์ ผู้รับผิดชอบ
14 7 0 7 0 14 0 12723 6361.60 0 6361.60 0 12723.2 -0.20000000000073
205 261041 1250160004 กศน.ตำบลบ่อหลวง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายสมชาย อุตโรจน์ ผู้รับผิดชอบ
14 7 0 7 0 14 0 12723 6361.60 0 6361.60 0 12723.2 -0.20000000000073
206 469279 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
33 0 15 18 0 33 0 29700 0 0 0 0 0 29700
207 469324 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 1500 0 0 0 0 0 1500
208 469302 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-อื่นๆ
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
33 0 18 15 0 33 0 29700 0 0 0 0 0 29700
209 469336 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
16 0 0 16 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
210 471387 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
17 0 17 0 0 17 0 85000 0 0 0 0 0 85000
211 469351 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
40 0 0 40 0 40 0 16000 0 0 0 0 0 16000
212 469317 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
30 0 30 0 0 30 0 3450 0 0 0 0 0 3450
213 469367 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 8000 0 0 0 0 0 8000
214 469010 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
20 20 0 0 0 20 0 10000 0 0 0 0 0 10000
215 469091 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 2300 0 0 0 0 2300
216 469585 1250180001 กศน.ตำบลอมก๋อย -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวนางสาวสายพิน ชมชื่น ผู้รับผิดชอบ
17 0 17 0 0 17 0 85000 0 0 0 0 0 85000
217 51787 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวจินดา ทองทา ผู้รับผิดชอบ
10 5 0 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
218 468993 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวอาภรณ์ ทูตศิริ ผู้รับผิดชอบ
20 10 0 10 0 20 0 0 5000 0 5000 0 10000 -10000
219 59520 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาววิไลพร ผดุงอรรถ ผู้รับผิดชอบ
13 8 0 3 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0
220 469357 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวอาภรณ์ ทูตศิริ ผู้รับผิดชอบ
34 0 0 34 0 34 0 13600 0 0 0 0 0 13600
221 469587 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวอาภรณ์ ทูตศิริ ผู้รับผิดชอบ
18 0 18 0 0 18 0 90000 0 0 0 0 0 90000
222 473542 1250180002 กศน.ตำบลยางเปียง -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
-
นางสาวฐิติกานต์ บุญหนุน ผู้รับผิดชอบ
154 75 0 79 0 154 0 154 0 0 0 0 0 154
223 469335 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
224 469363 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 8000 0 0 0 0 0 8000
225 469149 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 18000 0 0 0 0 0 18000
226 469130 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 18000 0 0 0 0 0 18000
227 469209 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-อื่นๆ
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
26 0 13 13 0 26 0 23400 0 0 0 0 0 23400
228 469349 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
32 32 0 0 0 32 0 12800 0 0 0 0 0 12800
229 469326 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 1500 0 0 0 0 0 1500
230 469459 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
13 0 13 0 0 13 0 65000 0 0 0 0 0 65000
231 469094 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
232 469313 1250180003 กศน.ตำบลแม่ตื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวดอกสร้อย จันทร์หล้า ผู้รับผิดชอบ
30 0 0 30 0 30 0 3450 0 0 0 0 0 3450
233 469332 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 6400 0 0 0 0 0 6400
234 469355 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 8000 0 0 0 0 0 8000
235 469322 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 1500 0 0 0 0 0 1500
236 469007 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ ผู้รับผิดชอบ
20 20 0 0 0 20 0 10000 0 0 0 0 0 10000
237 469315 1250180004 กศน.ตำบลม่อนจอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวพรพิมน สิริมิ่งขวัญ ผู้รับผิดชอบ
30 0 0 30 0 30 0 3450 0 0 0 0 0 3450
238 468994 1250180005 กศน.ตำบลสบโขง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวกรรณิการ์ สุยะภู ผู้รับผิดชอบ
20 10 0 10 0 20 0 0 5000 0 5000 0 10000 -10000
239 469588 1250180005 กศน.ตำบลสบโขง -โครงการตามพระราชดำริ
-โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
-
นางสาวกรรณิการ์ สุยะภู ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 80000 0 0 0 0 0 80000
240 59555 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายธิติวัชร์ ทองสว่าง ผู้รับผิดชอบ
10 10 0 10 0 20 -10 0 0 0 0 0 0 0
241 60066 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสไบทิพย์ ดวงดอก ผู้รับผิดชอบ
5 5 0 5 0 10 -5 0 0 0 0 0 0 0
242 59605 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางวนัสนันท์ อินตา ผู้รับผิดชอบ
5 5 0 5 0 10 -5 0 0 0 0 0 0 0
243 59505 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายชูชาญ รัตนวิไลลักษณ์ ผู้รับผิดชอบ
10 10 0 10 0 20 -10 0 0 0 0 0 0 0
244 57862 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางอารียา แซ่โค้ว ผู้รับผิดชอบ
10 10 0 10 0 20 -10 0 0 0 0 0 0 0
245 59587 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายเชื้อ แซ่โค้ว ผู้รับผิดชอบ
5 5 0 5 0 10 -5 0 0 0 0 0 0 0
246 59623 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวสุนิสา ชูชัยวุฒิกุล ผู้รับผิดชอบ
5 5 0 5 0 10 -5 0 0 0 0 0 0 0
247 59663 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายอัครเดช อาจทิพาฤกษ์ ผู้รับผิดชอบ
5 5 0 5 0 10 -5 0 0 0 0 0 0 0
248 59671 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายธีรพันธ์ นอฤทธิ์ ผู้รับผิดชอบ
11 11 0 11 0 22 -11 0 0 0 0 0 0 0
249 472683 1250180006 กศน.ตำบลนาเกียน -การศึกษาต่อเนื่อง
-โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา(ศศช.)
-
นางวิภา ชอบหัตถกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
250 32680 1250200001 กศน.ตำบลเมืองแหง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางธนัชพร ศรีวิลัย ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 3200 3200 3200 9600 -3200
251 454048 1250200001 กศน.ตำบลเมืองแหง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายเอกชัย ใจมา ผู้รับผิดชอบ
45 0 22 0 23 45 0 24750 0 12100 0 12100 24200 550
252 425130 1250200003 กศน.ตำบลแสนไห -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางเพ็ญนิภา แสนกาศ ผู้รับผิดชอบ
17 17 0 0 0 17 0 12631 12621 0 0 0 12621 10
253 294065 1250200003 กศน.ตำบลแสนไห -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวจิรัชยา กิจชัยกุล ผู้รับผิดชอบ
66 0 33 33 0 66 0 59400 0 29700 29700 29700 89100 -29700
254 68902 1250220001 กศน.ตำบลบ้านกาด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นายยรรยง สิทธิเสน ผู้รับผิดชอบ
17 0 0 17 0 17 0 6800 0 0 6800 7600 14400 -7600
255 58486 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายพิสิษฐ์ แสงสุธีสถิตย์ ผู้รับผิดชอบ
86 40 0 46 0 86 0 9890 46000 0 52900 0 98900 -89010
256 58617 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางวรรณภา มูลแก้ว ผู้รับผิดชอบ
60 27 0 33 0 60 0 57000 25600 0 31350 0 56950 50
257 58681 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางวรรณภา มูลแก้ว ผู้รับผิดชอบ
13 6 0 7 0 13 0 14900 6900 0 8050 0 14950 -50
258 58868 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางวรรณภา มูลแก้ว ผู้รับผิดชอบ
10 0 0 10 0 10 0 1150 0 0 1150 1150 2300 -1150
259 58876 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายพิสิษฐ์ แสงสุธีสถิตย์ ผู้รับผิดชอบ
17 0 0 17 0 17 0 15300 0 0 15300 15300 30600 -15300
260 60308 1250220004 กศน.ตำบลแม่วิน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสำเนียง สุขรื่น ผู้รับผิดชอบ
30 15 0 15 0 30 0 15000 7500 0 7500 7500 22500 -7500
261 51815 1250220005 กศน.ตำบลดอนเปา -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางอุไร เทพนิล ผู้รับผิดชอบ
38 15 0 23 0 38 0 16500 8250 0 12650 0 20900 -4400
262 456007 1250220005 กศน.ตำบลดอนเปา -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นายพลภัทร ชุติคุณานนท์ ผู้รับผิดชอบ
1 1 0 0 0 1 0 0 30 910 910 150 2000 -2000
263 455678 1250220005 กศน.ตำบลดอนเปา -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางอุไร เทพนิล ผู้รับผิดชอบ
38 0 15 23 0 38 0 20900 0 8250 13750 0 22000 -1100
264 455719 1250220005 กศน.ตำบลดอนเปา -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายพลภัทร ชุติคุณานนท์ ผู้รับผิดชอบ
40 40 0 0 0 40 0 36352 36353 0 0 0 36353 -1
265 466202 1250240000 กศน.อำเภอดอยหล่อ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสุนันท์ นาหลวง ผู้รับผิดชอบ
70 0 70 0 0 70 0 63000 0 0 0 0 0 63000
266 205581 1251010013 กศน.ตำบลมะเขือแจ้ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางสาวศุขวัญ อิยะสาม ผู้รับผิดชอบ
16 16 0 0 0 16 0 4800 0 0 0 0 0 4800
267 476853 1254070003 กศน.ตำบลแม่ป้าก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-อื่นๆ
นายโฆษิต หล้าบือ ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 0 0 1200 0 0 1200 -1200
268 483146 1254070005 กศน.ตำบลแม่พุง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายศราวุฒิ ดีอินต๊ะ ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 0 0 1200 0 0 1200 -1200
269 483333 1261030000 กศน.อำเภอสว่างอารมณ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสมพร ศิริวัฒพงศ์ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 62400 0 0 0 0 0 62400
270 203378 1263020000 กศน.อำเภอบ้านตาก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวธฤดี คำมาวงษ์ ผู้รับผิดชอบ
15 0 0 15 0 15 0 1725 0 0 1725 1725 3450 -1725
271 427529 1263030004 กศน.ตำบลย่านรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางรจนา สารเรือน ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 1500 0 0 0 0 0 1500
272 344219 1263030004 กศน.ตำบลย่านรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางรจนา สารเรือน ผู้รับผิดชอบ
32 0 16 16 0 32 0 28800 0 14400 1400 0 15800 13000
273 344220 1263030004 กศน.ตำบลย่านรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางรจนา สารเรือน ผู้รับผิดชอบ
34 0 17 17 0 34 0 30600 0 1400 1400 0 2800 27800
274 344977 1263030004 กศน.ตำบลย่านรี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-อื่นๆ
นางรจนา สารเรือน ผู้รับผิดชอบ
10 0 10 0 0 10 0 1150 0 0 0 0 1150
275 254737 1263040005 กศน.ตำบลสามหมื่น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นายรุ่งเรือง ใจทะเล ผู้รับผิดชอบ
33 0 17 16 0 33 0 29400 0 19700 14700 0 34400 -5000
276 475943 1263040006 กศน.ตำบลพระธาตุ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวณัฐชนก กันทะวงษ์ ผู้รับผิดชอบ
33 0 16 17 0 33 0 0 0 14400 15300 0 29700 -29700
277 117106 1263050000 กศน.อำเภอท่าสองยาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.
นายพิชิต คำตื้อ ผู้รับผิดชอบ
18 0 18 0 0 18 0 2070 0 2080 0 0 2080 -10
278 117205 1263050000 กศน.อำเภอท่าสองยาง -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสุดสาคร วังสมบัติ ผู้รับผิดชอบ
55 0 55 0 0 55 0 2200 0 22000 0 0 22000 -19800
279 354842 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายทิตธรัตน์ นันต๊ะ ผู้รับผิดชอบ
40 0 20 20 0 40 0 1800 0 1800 1800 0 3600 -1800
280 339335 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ในวัด ในสถานประกอบการ)
-
นายทิตธรัตน์ นันต๊ะ ผู้รับผิดชอบ
300 0 200 50 50 300 0 12000 0 0 0 0 0 12000
281 337273 1263060001 กศน.ตำบลแม่สอด -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายทิตธรัตน์ นันต๊ะ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 27000 0 1150 1150 0 2300 24700
282 332230 1263070001 กศน.ตำบลพบพระ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวโชติกา ระมาดจาย ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 14400 0 0 0 0 0 14400
283 331864 1263070001 กศน.ตำบลพบพระ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวมรกต พลับจีน ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 18000 0 0 0 0 0 18000
284 446783 1263070002 กศน.ตำบลช่องแคบ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวจามรี ติสา ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 8800 0 4000 4000 0 8000 800
285 280861 1263070002 กศน.ตำบลช่องแคบ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวจามรี ติสา ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 1120 0 11200 0 0 11200 -10080
286 280409 1263070002 กศน.ตำบลช่องแคบ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวจามรี ติสา ผู้รับผิดชอบ
66 0 0 66 0 66 0 22500 0 0 22500 22500 45000 -22500
287 280823 1263070002 กศน.ตำบลช่องแคบ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นางสาวจามรี ติสา ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 0 20 20 0 11300 0 0 0 0 0 11300
288 288475 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 13500 0 0 0 0 0 13500
289 281009 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 13500 0 0 0 0 0 13500
290 281216 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
30 0 0 0 30 30 0 3450 0 0 0 0 0 3450
291 281251 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 0 20 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
292 281285 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
16 0 16 0 0 16 0 11200 0 0 0 0 0 11200
293 281319 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 11300 0 0 0 0 0 11300
294 288439 1263070005 กศน.ตำบลรวมไทยพัฒนา -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรช่างพื้นฐาน
นางสาวสุพรรณี ละไมสกุล ผู้รับผิดชอบ
66 0 0 66 0 66 0 45000 0 0 0 0 0 45000
295 462485 1263080004 กศน.ตำบลแม่จัน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นางสาวกันต์กนิษฐ์ จี๋คีรี ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 0 0 1150 1150 0 2300 -2300
296 128878 1263090000 กศน.อำเภอวังเจ้า -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางสาวนิภาพร หลวงแป้น ผู้รับผิดชอบ
110 110 0 0 0 110 0 101200 1012200 0 0 0 1012200 -911000
297 129046 1263090000 กศน.อำเภอวังเจ้า -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายปฏิคม ทาสุวรรณ ผู้รับผิดชอบ
289 289 0 0 0 289 0 232680 323680 0 0 0 323680 -91000
298 19708 1263090001 กศน.ตำบลเชียงทอง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นายปฏิคม ทาสุวรรณ ผู้รับผิดชอบ
66 0 33 33 0 66 0 58500 0 0 0 0 0 58500
299 327062 1263090002 กศน.ตำบลนาโบสถ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายนายนิติธร คุ้มผล ผู้รับผิดชอบ
18 0 8 10 0 18 0 13300 0 3200 4000 0 7200 6100
300 327129 1263090002 กศน.ตำบลนาโบสถ์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นายนายนิติธร คุ้มผล ผู้รับผิดชอบ
20 0 20 0 0 20 0 5750 0 1500 0 0 1500 4250
301 249194 1273010002 กศน.ตำบลบางแขม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นายคมสันต์ กลัดกลีบ ผู้รับผิดชอบ
10 5 0 5 0 10 0 500 2500 0 2500 0 5000 -4500
302 249203 1273010002 กศน.ตำบลบางแขม -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายคมสันต์ กลัดกลีบ ผู้รับผิดชอบ
51 0 17 34 0 51 0 49500 0 15300 30600 0 45900 3600
303 325474 1273010005 กศน.ตำบลตาก้อง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นายนายณัชพล ศรีพัฒนพร ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 7600 0 3800 3800 3800 11400 -3800
304 228398 1273010006 กศน.ตำบลมาบแค -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-
นางสาววรรณศิริ มณฑาสุวรรณ ผู้รับผิดชอบ
16 0 8 8 0 16 0 6400 0 3200 3200 3200 9600 -3200
305 213815 1273010007 กศน.ตำบลสนามจันทร์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางสาวผกามาส พาคำ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 7600 0 3800 3800 3200 10800 -3200
306 210776 1273010007 กศน.ตำบลสนามจันทร์ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวผกามาส พาคำ ผู้รับผิดชอบ
52 0 26 26 0 52 0 13208 0 6604 6604 6604 19812 -6604
307 334081 1273010010 กศน.ตำบลบ่อพลับ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวตวงพร ศรีศักดา ผู้รับผิดชอบ
30 0 15 15 0 30 0 2700 0 1350 1350 1350 4050 -1350
308 334157 1273010010 กศน.ตำบลบ่อพลับ -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
นางสาวตวงพร ศรีศักดา ผู้รับผิดชอบ
38 0 19 19 0 38 0 3420 0 1710 1710 1710 5130 -1710
309 228907 1273010016 กศน.ตำบลหนองดินแดง -การศึกษาตามอัธยาศัย
-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
-
นางสาวโสภิตา อ้นค้ำ ผู้รับผิดชอบ
2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 -2
310 228677 1273010016 กศน.ตำบลหนองดินแดง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นางสาวโสภิตา อ้นค้ำ ผู้รับผิดชอบ
51 0 17 17 17 51 0 49500 0 15300 15300 15300 45900 3600
311 238425 1273010017 กศน.ตำบลวังเย็น -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางสาวกมลพร ฝาชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 7600 0 3800 3800 3200 10800 -3200
312 214606 1273020004 กศน.ตำบลห้วยขวาง -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวขนิษฐา โพธิ์ทอง ผู้รับผิดชอบ
30 0 19 11 0 30 0 34500 0 1710 1740 0 3450 31050
313 222135 1273020007 กศน.ตำบลทุ่งบัว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวเกศสุดา ขาวขำ ผู้รับผิดชอบ
20 0 15 5 0 20 0 2300 0 1350 1350 0 2700 -400
314 168055 1273020015 กศน.ตำบลวังน้ำเขียว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นางสาวพรสิริ นิ่มทัศนศิริ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 8000 0 4000 4000 4000 12000 -4000
315 190496 1273020015 กศน.ตำบลวังน้ำเขียว -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวพรสิริ นิ่มทัศนศิริ ผู้รับผิดชอบ
17 0 17 0 0 17 0 30000 0 22000 0 0 22000 8000
316 265983 1273040000 กศน.อำเภอดอนตูม -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ผู้ไม่รู้หนังสือ
-
นางสาวรินนา รัตนวรางค์ ผู้รับผิดชอบ
75 0 45 30 0 75 0 52050 0 22230 20820 0 43050 9000
317 457189 1273050000 กศน.อำเภอบางเลน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้รับผิดชอบ
240 0 110 99 31 240 0 96000 0 41800 39600 4400 85800 10200
318 453386 1273050000 กศน.อำเภอบางเลน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้รับผิดชอบ
100 0 60 40 0 100 0 7500 0 4500 300 0 4800 2700
319 453265 1273050000 กศน.อำเภอบางเลน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้รับผิดชอบ
441 441 0 0 0 441 0 743680 371840 0 0 0 371840 371840
320 457158 1273050000 กศน.อำเภอบางเลน -การศึกษาต่อเนื่อง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
-
นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้รับผิดชอบ
300 0 150 150 0 300 0 12000 0 60000 60000 0 120000 -108000
321 453254 1273050000 กศน.อำเภอบางเลน -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้รับผิดชอบ
332 332 0 0 0 332 0 743680 371840 0 0 0 371840 371840
322 120922 1273050004 กศน.ตำบลบางภาษี -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
นางสาวสุรีย์ รัตนภิรมย์ ผู้รับผิดชอบ
21 0 10 11 0 21 0 8200 0 3800 4400 3800 12000 -3800
323 122280 1273050006 กศน.ตำบลบางไทรป่า -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
นายอนุรัตน์ ศรีบัว ผู้รับผิดชอบ
20 0 0 20 0 20 0 1500 0 0 0 0 0 1500
324 120967 1273050010 กศน.ตำบลนิลเพชร -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-
นางสาวนิมิตรา มาด้วง ผู้รับผิดชอบ
11 0 0 0 11 11 0 1620 0 0 0 0 0 1620
325 314245 1293060004 กศน.ตำบลเกาะหมาก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
นายกันต์กมล ชูปู ผู้รับผิดชอบ
22 0 11 11 0 22 0 11682 0 4400 4400 0 8800 2882
326 438626 1293090000 กศน.อำเภอบางแก้ว -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
นางศศิธร สุวรรณเจริญ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 0 161553 0 0 0 161553 -161553
327 438609 1293090000 กศน.อำเภอบางแก้ว -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประถมศึกษา
-
นางศศิธร สุวรรณเจริญ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 0 444598 0 0 0 444598 -444598
328 438615 1293090000 กศน.อำเภอบางแก้ว -การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
นางศศิธร สุวรรณเจริญ ผู้รับผิดชอบ
0 0 0 0 0 0 0 0 181260 0 0 0 181260 -181260
329 473243 1293090003 กศน.ตำบลโคกสัก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น(งบพัฒนาทักษะชีวิต)
นายสุวิทย์ ภัยชำนาญ ผู้รับผิดชอบ
20 0 10 10 0 20 0 2300 0 0 0 0 0 2300
330 473322 1293090003 กศน.ตำบลโคกสัก -การศึกษาต่อเนื่อง
-การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม
นายสุวิทย์ ภัยชำนาญ ผู้รับผิดชอบ
21 0 11 10 0 21 0 18900 0 0 0 0 0 18900
>>>>>กลับหน้าหลัก<<<<<<