ตารางแสดงรายละเอียดการกรอกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล

ที่ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ/เขต จังหวัด รูปครู รูปอาคาร ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล
internet ไฟฟ้า Com TV CD Fax Sat โต๊ะเรียน เก้าอี้ web FP