โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ที่ ชื่องาน/โครงการ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พื้นที่การดำเนินงาน
งบประมาณ
(บาท)
ความสอดคล้อง หน่วยภาคีเครือข่าย
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จุดเน้นปฏิรูป
การศึกษา
ยุทธศาสตร์
ศธ.
ยุทธศาสตร์
กศน.
หน่วยงาน
บูรณาการ
หน่วยงานตาม
บันทึกข้อตกลง
จำนวน หน่วยนับ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กศน. สำหรับชาวเล 1.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
-กลุ่มสนใจ
-หลักสูตรระยะสั้น
ผู้เรียนอายุ 15 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป
24 คน 1. กลุ่มเป้าหมายชาวเลเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการศึกษา
2. กลุ่มเป้าหมายชาวเลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถอ่านออกเขียนได้
กศน.กระบี่
กศน.ระนอง
กศน.พังงา
กศน.ภูเก็ต
กศน.สตูล
11,200 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4 2,4
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กเร่ร่อน จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กเร่ร่อน เด็กเร่ร่อนในพื้นที่ 18 จังหวัด(ตามที่ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศ) 876 คน เด็กเร่ร่อนได้มีโอกาสได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลปกติ ดำเนินการในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่
สำนักงาน กศน. กทม.
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร
สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
สำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง
3,113,768 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4 2,4 1) หน่วยงานภาครัฐเช่น เทศบาล ฯลฯ
2) องค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิ ฯลฯ
3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคันแยกเป็น
1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์
2. อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
7,090 คน กลุ่มที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคันได้รับโอกาสเข้าศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ที่มีกลุ่มเป้าหมาย 1,740,841 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4 2,4
4 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนพิการ คนพิการ (ตามที่ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศ) 11,618 คน คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ สำนักงาน กศน. จังหวัด 70 จังหวัด 79,790,251 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4 2,4
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนต่างด้าว จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายคนต่างด้าวระดับประถมศึกษา (อายุ 8-15 ปี) บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัฐชาติไทย (คนต่างด้าว) ได้แก่
- คนต่างด้าว
- เด็กไม่มีสัญชาติไทย
- คนไร้สัญชาติ (คนไทย) ฯลฯ
- ชาติพันธุ์
702 คน - ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทย
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ที่มีกลุ่มเป้าหมายและมีความพร้อม 222,588 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 4 2,4 1) มูลนิธิ
2) สมาคม
3) สถาบันทางศาสนา
6 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1. จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 10 หลักสูตร
2. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
3. ดำเนินงานอบรมตามหลักสูตร
4. จัดกิจกรรมร่วมระหว่างเด็กและผู้สูงอายุเพื่อการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับสูงอายุ
5. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
ผู้สูงอายุในชุมชน 84,041 คน ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง 5,930,902 1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2 2,3,4 1) กระทรวงสาธารณสุข
2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3) กระทรวงมหาดไทย
4) กระทรวงแรงงาน
5) ชมรม/สมาคม/องค์กรชุมชนของผู้สูงอายุ
7 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนด
4. ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรระยะสั้น
5. ประเมินผลการฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป (หลักสูตร 70 ชม.) 2,122 คน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้ สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง (ยกเว้น กทม.) รวม 89 อำเภอ 3,903,540 1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2 2,3,4 1) กระทรวงสาธารณสุข
2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3) กระทรวงมหาดไทย
4) กระทรวงแรงงาน
5) ชมรม/สมาคม/องค์กรชุมชนของผู้สูงอายุ
ประชาชนทั่วไป (หลักสูตร 420 ชม.) 703 คน 3,638,390
8 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ)
1. กิจกรรมการจัดการศึกษาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบของกลุ่มสนใจ
2.กิจกรรมการจัดการศึกษาของศูนย์ฝีกอาชีพชุมชนในรูแปบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น
ประชาชนทั่วไป 382,840 คน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และนำความรู้ไปใช้ได้ สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 232,056,718 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 1 1,2
9 โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน
2. จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 3,768 คน ประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
131,185 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 1 1,2
10 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย 1. ประชุมเพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรม
2. จัดทำหลักศูตรการฝึกอบรม
3. ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับต่างประเทศ หรือจังหวัดที่มีความพร้อม 3,768 คน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สำนักงาน กศน.ในจังหวัดท่องเที่ยว, จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับต่างประเทศ หรือจังหวัดที่มีความพร้อม 131,185 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 2,3,4
11 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับคนไทย 1. ประชุมคณะทำงาน
2. จัดทำสื่อ/หลักสูตรการเรียนการสอน
3. จัดการเรียนการสอนให้กลุ่มเป้าหมาย
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่รู้หนังสือ 57,346 คน ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผู้ไม่รู้หนังสือตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 31,341,911 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 2,3,4 หน่วยงานในพื้นที่
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด กศน. 1. จัดตั้งกองลูกเสือ กศน.
2. จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด กศน. สภากาชาดไทย
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา กศน. โดยกระบวนการลูกเสือหรือชมรมอาสายุวกาชาด ดังนี้
3.1 อบรมเรื่องการปฐมพยาบาล
3.2 จัดอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดเตียง
3.3 จัดอบรมเรื่องการเรียนรู้ภัยพิบัติต่างๆ
นักศึกษา กศน. 122,985 คน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภา รวมทั้งนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. อำเภอ/เขต ทุกแห่ง 49,173,847 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 3 หน่วยงานในพื้นที่
13 โครงการกีฬา กศน. 1. จัดการแข่งขันกีฬาระดับแขวง/ตำบล ระดับเขต/อำเภอ ระดับจังหวัด
- ประเภทกีฬาให้พิจารณาตามที่หน่วยงานสถานศึกษามีความพร้อมทั้งกีฬาพื้นบ้านและสากล
2. กรณีการจัดการแข่งขันระดับภาค ให้ประสานความร่วมมือกับสถานบัน กศน.ภาค ตามความเหมาะสม
3. ประกาษยกย่องนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.
นักศึกษา กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท 265,561 คน นักศึกษา กศน. มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา และปลูกฝังประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 36,993,502 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2
14 โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 1. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือนให้กับบุคลากร กศน. ครู กศน. นักศึกษา และประชาชน
2. ผู้บริหาร/ครู กศน. นักศึกษา กศน. และประชาชน ดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ติดตาม/รายงานผลการดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือนของผู้บริหาร/ครู กศน. นักศึกษา กศน. และประชาชน
1. ครู กศน. และนักศึกษา กศน. ทุกคน
2.ประชาชนในแต่ละตำบล
3. ผู้บริหาร กศน.ที่มีความสมัครใจ
133,806 คน 1.ผู้บริหาร ครู กศน. และนักศึกษา กศน. สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
2. ครู กศน. สามารถเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่นักศึกษา กศน.
3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำบัญชีครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ทุกแห่ง 35,745,396 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 2/3/4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) 1.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.)
- ประสาน สำนักงาน กกต.จังหวัดในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ศส.ปชต.
- จัดประชุมกรรมการ ศส.ปชต.
2.สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศส.ปชต. ร่วมกับสำนักงาน กกต.จังหวัด
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมของ ศส.ปชต.
กศน. ตำบล 9,631 แห่ง สามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ นักศึกษา กศน. และประชาชนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 371,588 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงาน กกต.
16 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

1) กศน.ตำบล มีการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง กศน.ตำบล "แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน" บ้าน วัด โรงเรียน และภาคเครือข่าย
2) กศน.อำเเภอ/เขต จัดตั้ง "แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน" ทุกตำบลทั่วประเทศ
3) กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง กศน.ตำบล "แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน" บ้าน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่าย
4) สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สำนักงาน กศน. ทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

กศน.ตำบล 8331 แห่ง   สำนักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม.
10,553,385 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการผลิต พัฒนา
กำลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
   
17 โครงการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้
ร่วมกับภาคเครือข่าย"

1) กศน.อำเภอ/เขต ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนกำหนดหน่วยงานเครือข่ายที่มีความพร้อมในการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้"
2) กศน.อำเภอ/เขต ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อม จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้" ในหน่วยงานเครือข่าย
3) กศน.อำเภอ/เขต ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน "ศูนย์การเรียนรู้" ของหน่วยงานเครือข่าย
4) กศน.อำเภอ/เขต ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย ที่มีการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้" และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน 1863 แห่ง เพื่อโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายเครื่อข่าย กศน.อำเภอ/เขต ทั่วประเทศ 1,251,078 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการผลิต พัฒนา
กำลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
    หน่วยงานเครือข่าย
ภาครัฐ/เอกชน
18 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาล

1) จัดอบรมครูและประชาชนแกนนำเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ
ให้กับประชาชน
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

1) ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านละ 2 คน
124883 คน   สำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. ทุกแห่ง 44,086,019 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 2,3,4 กอ.รมน.
2) มีศูนย์การเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท
ตำบลละ 1 แห่ง
124883 แห่ง 44,086,019
19 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1) จัดการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ประสานงานกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3) ติดตามผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1392 คน 1) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
2) ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัด / อำเภอ 1,781,850 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการผลิต พัฒนา
กำลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
1 2 สอศ./สถานศึกษา สังกัด สอศ.
20 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียน (ทวิภาคี)

1) จัดการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบเพื่อร่วมกันจัดการศึกษาทวิภาคี
3) ติดตามผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รูปแบบทวิภาคี

ประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2643 คน 1) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพรูปแบบทวิภาคี ได้อย่างสอดคล้องกับนโบาย และหลักสูตร
2) ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ได้ฝึกอาชีพอยู่ก่อนคนอื่น
3) ผู้เรียนได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ตามข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา
4) ผู้เรียนได้โอกาสศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป
สำนักงาน กศน.จังหวัด / อำเภอ 7,810,986 พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ
แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการผลิต พัฒนา
กำลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
1 2
21 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและกการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล

1) พัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ กศน. ในรูปแบบของเว็บไซต์ กศน.ตำบล
2) ทดสอบระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำข้อมูลฐานข้อมูล กศน.ตำบล และคำรับรองการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล

กศน.ตำบลทุกแห่ง 6114 แห่ง 1) สำนักงาน กศน. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2) กศน.ตำบล เป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมายและการบริหารจัดการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. (กศน.ตำบล จำนวน 7,431 แห่ง) 392,830 การบริหารจัดการ 7 1  
22 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้

1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมแมืองแห่งการเรียนรู้
2) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานแมืองแห่งการเรียนรู้

1) สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ/ตำบล
2) แหล่งการเรียนรู้ชุมชน
3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน

254 แห่ง     233,600 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2 2,4
23 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจำนวน 9 โครงการ ดังต่อไปนี้

  24613 คน     23,843,659 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 9 5  
    1) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ 1) โต๊ะครู/บาบอ และครูอาสาฯ ประจำปอเนาะ
2) เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3) สถาบันศึกษาปอเนาะ
4582 คน 1) โต๊ะครู บาบอ และครูอาสาฯ ประจำปอเนาะมีการพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
2) เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข
3) สถาบันศึกษาปอเนาะ มีโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
(4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี)

5,467,050      
    2) โครงการอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 คน เยาวชนได้รับการฝึกอบชีพตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 3,300,000       โรงเรียนพระาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
   

3) โครงการส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร

1) ผู้นำศาสนา/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น
2) บุคลากรภาครัฐ/เอกชน
8942 คน 1) เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
2) กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจอันดีและมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข
1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
4,390,260       ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ)จชต))  
   

4) โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี

เยาวชนนอกระบบโรงเรียน 627 คน 1) เยาวชนที่ผ่านการอบรมนำค่านิยม 12 ประการ
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2) เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถ
จัดตั้งชมรมและร่วมกันจัดกิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน อย่างต่อเนื่อง
3)เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ุ6) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนปัตตานี

663,656      
   

5) โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

ผู้นำและนักศึกษาในสถาบันปอเนาะ 671 คน ผู้นำและนักศึกษาในสถาบันปอเนาะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมองเห็นช่องทางในการ
ประกอบอาชีพและสามารถดำรงชีวิต
ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข
1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ุ6) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนปัตตานี
1,253,000        
   

6) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้

เยาวชนนอกระบบโรงเรียนและเครือข่าย 836 คน 1) เยาวชนนอกระบบโรงเรียนและเครือข่าย มีความสัมพันธ์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
2) เยาวชนนอกระบบโรงเรียนและเครือข่าย มีโอกาสให้เรียนรู้ร่วมกัน รวมกึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
319,668      
   

7) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู
กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ 125 คน 1) ผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ มีทักษะในการพัฒนาความสามารถในด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับู้อื่น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2)ผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ได้แลดเปลี่ยนเรียนรู้ กับองค์กรอื่นและนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ุ6) ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนปัตตานี
7) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
8)ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
9) สถาบัน กศน.ภาคใต้

837,068        
   

8) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
7849 คน 1) การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ ปกติและงบประมาณพัฒนาในเขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นไปตาม
วัตถุประสงงค์ของโครงกทารและจัดกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย
และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2) เพื่อรับทราบผลการประเมินโครงการและนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงโครงการและบริหารจัดการ
1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
6,856,137        
   

9) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

นักศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 861 คน ลูกเสือ กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะองค์ความรู้ตามกระบวนการลูกเสือ เกิดค่านิยมความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์รักแผ่นดินและรู้คุณค่าของแผ่นดินอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มัส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 1) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
2) สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
3) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
4) สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
5) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
756,820       ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศปบ)จชต))
 
24 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

1) อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาเลือก "การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน"

ครู กศน.ตำบล 49651 คน ครูมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม ระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงาน กศน. และศูนย์วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออก และศว.สมุทรสาคร 1,919,782 ครู 5 2,4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
   

2) จัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือก "การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน"

นักศึกษา กศน.     นักศึกษา กศน.ที่ลงทะเบียนเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ทุกแห่ง   หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2,4 1,2,4  
   

3) อบรมการใช้หลักสูตรรายวิชาเลือก "การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน"

ครู กศน.ตำบล     ครูมีความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม ระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ตรทาด กทม. ประจวบคีรีขันธ์   ครู 5 2,4  
25 โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life)


  3396 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม ระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 มีความรู้เพิ่มมากขึ้น/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 มีแนวทางการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน 1. จังหวัดนครสวรรค์
กศน.ตำบลบึงเสานาท
กศน.ตำบลบางม่วง
2. จังหวัดกำแพงเพชร
กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา
กศน.ตำบลคลองน้ำไหล
3) จังหวัดกำแพงเพชร
กศน.ตำบลสักงาม
กศน.ตำบลโป่งน้ำร้อน
222,520 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2,4 1,2,4 กระทรวงพลังงาน
26 โครงการสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้

1) สนับสนุนห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านตลอดปี
2) พัฒนาและฝึกอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน

1) ห้องสมุดประชาชน 633249 แห่ง   สำนักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอทุกแห่ง / กศน.ภาค 15,633,961     2,4
2) บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน 633249 คน 15,633,961
27 โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage))ประจำปี 2559

1) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคหนังสือ
2) สนับสนุน จัดส่งหนังสือและสื่อ ให้แก่ 5 ภาค

บ้านหนังสือชุมชน 1739158 เล่ม บ้านหนังสือชุมชนมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาหลากหลายให้บริการการอ่านกับประชาชชน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 575,497   2 2,3,4  
28 โครงการบ้านหนังสือชุมชน

1) ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และขยายผลการดำเนินงานจากบ้านหนังสืออัจฉริยะสู่บ้านหนังสือชุมชน
2) จัดทำคู่มือฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
3) จัดทำเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน
4) ดำเนินการคัดเลือก สรรหา ยกย่องประกาศเกียรติคุณ บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น

บ้านหนังสือชุมชน 14500 แห่ง มีบ้านหนังสือชุมชนที่เป็นสถานที่บริการการอ่านสำหรับประชาชนในชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอทุกแห่ง / กศน.ภาค 330,809     2,4
29 โครงการชุมชนรักการอ่าน

1) พัฒนาและต่อยอดขยายผล
จากบ้านหนังสือชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบรักการอ่าน
2) สรุปผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบรักการอ่าน
3) จัดทำทำเนียบบ้านหนังสือชุมชนและชุมชนต้นแบบรักการอ่าน
4) เผยแพร่ผลการดำำเนินงานชุมชนต้นแบบรักการอ่าน
5) สรรหา คัดเลือก ยกย่องชุมชนต้นแบบรักการอ่าน เพื่อรับรางวัล

ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 281726 แห่ง มีชุมชนต้นแบบรักการอ่านที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นภายในชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอทุกแห่ง / กศน.ภาค 1,473,182     2,4